Natuur natuurlijk

Jean Marie
0 reactie(s)

We zetten enkele milieu(on)vriendelijke cijfers en vaststellingen op een rij in een historisch perspectief.

Vogelbeschermend Minister

Leo Tindemans werd op Pasen geboren en stierf op tweede Kerst. Op 20 juli 1972 verscheen het Koninklijk Besluit die de vogelvangst in België afschafte. Hij was toen Minister van landbouw en Middenstand en schreef een brief aan de toenmalige voorzitter van Vogelbescherming Vlaanderen.

"Het is voor mij klaar en duidelijk dat de bescherming van het leefmilieu een onafwendbare beleidslijn moet worden voor de toekomstige gezagsdragers. Het is ook in dat kader dat ik de massale vogelvangst met handelsdoeleinden onmogelijk kan goedkeuren."

In diezelfde brief verwees Tindemans ook naar de internationale verplichtingen die ons land diende te honoreren. Misschien kan de huidige generatie politici hieraan even denken?

“De laatste decennia wordt immers veel minder zorgvuldig omgesprongen met ons leefmilieu en de natuur, niet in het minst door heel wat partijgenoten (CVP-CD&V) van Tindemans.“ aldus VV.

Pesticiden

Op 1 januari zijn de regels strenger voor het gebruik van pesticiden. Gemeenten maar ook zorginstellingen, scholen, kinderdagverblijven, sportclubs… mogen dan geen pesticiden meer gebruiken. Ook burgers mogen hun trottoir niet meer met pesticiden behandelen en op bermen geldt een verbod.

De VMM gaat verder en stipuleert:

“ Voortaan mogen geen pesticiden meer gebruikt worden op alle terreinen die horen bij een openbare dienst of daarvoor gebruikt worden zoals schoolterreinen, terreinen van de gemeente, zorginstellingen, perrons,…, op alle terreinen gelegen in een drinkwaterbeschermingsgebied, in een zone van 6 meter langs oppervlaktewater zoals grachten, waterlopen en vijvers en op bermen.

Op de overige terreinen geldt vanaf 1 januari een minimumgebruik, waarbij je pesticiden enkel op de te bestrijden planten of ongewenste dieren mag gebruiken op verhardingen groter dan 200m² en op alle terreinen die toegankelijk zijn voor publiek of kwetsbare groepen. De nieuwe regels gelden niet voor terreinen waar aan land- en tuinbouw gedaan wordt. “

Enkel in specifieke gevallen kunnen afwijkingen op dit pesticidenverbod aangevraagd worden bij de VMM.

Dat een pesticidenvrij beheer van terreinen mogelijk is, bewijzen heel wat openbare besturen en organisaties nu al in de praktijk. Om dat extra in de kijker te zetten, lanceert de VMM een nieuwe campagnegolf van ‘Zonder is gezonder’. Met gepersonaliseerd campagnemateriaal kan elke gemeente, sportclub, school of organisatie zijn voorbeeldrol in de verf zetten. Zo kunnen we samen pesticiden buitenspel zetten! Meer informatie: www.vmm.be/zonderisgezonder

Of Lochristi straks groener kleurt zonder bruine randen, blijft afwachten. De spuit is soms met de paplepel meegegeven. De gemeente kan alleszins het goede voorbeeld geven en waar nodig sensibiliseren en waarschuwen.

Luchtkwaliteit

Het nieuwe rapport ‘Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest in 2013’ bevestigt dat er problemen blijven. De luchtconcentraties van fijn stof en ozon voldoen nog niet aan alle Europese bepalingen. Ook de concentraties van stikstofdioxiden overschrijden de Europese grenswaarde die in 2015 van kracht wordt. Vooral het verkeer levert een belangrijke bijdrage aan de hoeveelheid stikstofdioxide in de omgevingslucht. Nabij gekende industriële bronnen zijn lokaal de concentraties van arseen en cadmium nog steeds te hoog. Verkeer en houtverbranding blijven belangrijke invloeden houden op de luchtkwaliteit.