Blijft Lochristi financieel gezond?

Jean Marie
0 reactie(s)
Blijft Lochristi financieel gezond?

©JMDB

Geeft de gemeente (te) veel geld uit? Het meerjarenplan 2014-2019 werd aangepast en zo kon beraadslaagd worden over het budget van 2018. Het gaat om heel veel geld en met schulden. Blijft Lochristi financieel gezond? Volgens de oppositie alvast niet

Uit het aangepaste meerjarenplan blijkt welke prioritaire acties het gemeentebestuur de komende jaren wenst uit te voeren en welke wijzigingen er zijn ten opzichte van het initieel vastgestelde meerjarenplan.

Het is niet mogelijk in een kort bestek alle uitgaven en inkomsten op een rij te zetten. We beperken ons dan ook tot enkele kernpunten die de oppositie opwierp.

N-VA onthoudt zich

“ Het krediet voor de studie naar het fietspad in de Lichtelarestraat wordt al uitgesteld van 2017 naar 2018.

Er wordt extra budget vrijgemaakt voor fietsenstallingen. Eerder dit jaar is een bedrag van een goede 10.000 euro uitgegeven. Het gaat evenwel slechts om fietsbeugels en niet om de ook de door de politiediensten gesuggereerde verlichte en inbraakveilige fietstallingen. Er is een eenmalige inspanning van 40.000 euro voorzien en vervolgens telkens 10.500 euro tot in 2021. Er wordt ook geïnvesteerd in een mobiele fietsenstalling (35.000 euro). De optelsom van deze investeringen stemt overeen met de kostprijs van één editie van de Baloise-tour. De N-VA verkiest investeringen in de eigen fietsinfrastructuur als prioriteit.

Het allerbelangrijkste uitgangspunt is de gemeentelijke financiële gezondheid en talloze investeringen doen, luidt het in het meerjarenplan. De talloze investeringen worden echter niet uitgevoerd. De N-VA-fractie heeft daar reeds meermaals op gewezen, ook in december 2016.

Het meerjarenplan belooft voor maar liefst 53.537.523,00 euro aan investeringen. De realiteit is echter anders.

In 2014 zijn er voor 5.562.903 euro aan investeringen gedaan. In 2015 voor 3.937.673 euro en in 2016 voor 3.262.179 euro (voor de rekening 2016 was het nog een bedrag van 5.501.002 euro). Het gaat om respectievelijk 10,39%, 7,35% en 6,09% van het totaal geplande investeringsbudget of samen 23,83%. Tussen 2017-2019 zou er nog 76,17% aan investeringen moeten worden gerealiseerd.

In 2017 is er weliswaar een bedrag van 10.022.381 euro geïnvesteerd, maar nog steeds 2.238.823 euro minder dan voorzien in de al aangepaste meerjarenplanning. De investeringsbudgetten voor de komende jaren worden de hoogte ingestuwd, maar ze worden niet gerealiseerd. Uit de rekeningen zal blijken of er in 2017 effectief het vooropgestelde bedrag wordt geïnvesteerd, zijnde 18,72% van wat in totaal is voorzien. Tien maanden voor de verkiezingen blijkt echter dat slechts 42,55% van de voorziene investeringen is gerealiseerd. 57,45% is dus niet uitgevoerd of een bedrag van 30.757.306,96 euro.

Het doorschuiven van de investeringen is ongezien. Er kan niet enkel worden verwezen naar de betrokkenheid van andere besturen en diensten.

Uitgestelde investeringen:

−         renovatie van het oud gemeentehuis met een stijging van de kostprijs ten laste van de gemeente met 100.000 euro naar 2020

−         renovatie van het jeugdhuis Lodeojo naar 2018-19 met een budgetverhoging

−         rioleringswerken en afkoppelingswerken Kapelleken, Dorpsstraat, Schoolstraat naar 2018-2019

−         afkoppelingswerken Ruilare naar 2019-2020

De cijfers tonen duidelijk aan dat er onvoldoende wordt geïnvesteerd en zeker dat er geen talloze projecten lopen. Ondertussen lopen de geraamde budgetten voor Uyttenhove, Lodejo, BKO Lobos… alsmaar op.

Kostprijs Uyttenhove

−         periode 2008-2015:          € 316.358,86 (erelonen, studiekosten, juridische bijstand)

−         2016:                                € 157.310,00

−         2017:                                € 397.800,00              ipv 650.000

−         2018:                                € 2.400.000,00           ipv 3.000.000

−         2019:                                € 5.000.000,00           ipv 3.000.000

−         2020:                                € 2.752.200,00           ipv 1.600.000

                                                           € 11.023.668,86         ipv 8.723.668,86 euro

De uitrusting van de gebouwen wordt ‘zeer ruw geraamd’ op 750.000 euro in 2019.

Kostprijs Lodejo

In de opdrachtdocumenten die in de gemeenteraad van 30 oktober 2017 zijn goedgekeurd was sprake van een kostprijs van 2.271.727,01 euro (excl. BTW) terwijl in het meerjarenplan voor 2018 en 2019 meer dan 3.400.000 euro is voorzien.

De financiële gezondheid van de gemeente moet ook worden herbekeken.

In geval alle (noodzakelijke) investeringen wel worden gerealiseerd - in 2020 of later - moet worden vastgesteld dat het overschot (12.482.762 euro in 2015) volledig zal benut zijn. Ten opzichte van de vorige meerjarenplanning worden meer leningen opgenomen om het financieel tekort te verdoezelen. Waar oorspronkelijk is voorzien dan 20.000.000 euro wordt geleend in 2018-19-20 wordt nu voorzien in een lening van 22.200.000 euro. De projecten alsook de kosten worden doorgeschoven.

De leninglast van 72.742,00 euro (2015) stijgt naar 970.869 euro (ipv 900.550,00 euro) in 2020 en zelfs tot 1.181.359 euro in 2021. Minder vriendelijk geformuleerd is een stijging van de jaarlijkse leninglast met 1.624,04%.

Op basis van 22.000 inwoners was er een schuld per inwoner in 2015 van 32,23 euro. In 2021 bedraagt de schuld per inwoner 896,88 euro. Dat is bijna maal 28. De rioleringsinvesteringen zijn dan nog niet achter de rug gezien de gekende achterstand. Tezelfdertijd moet op dat ogenblik worden vastgesteld dat de inkomsten en de uitgaven niet dezelfde ontwikkeling volgen en de daaropvolgende jaren in het steeds slinkende exploitatiebudget nagenoeg enkel financieel ruimte zal bestaan om de jaarlijkse aflossing aan schulden ten bedrage van 1.181.359 euro te betalen.

De spaarpot is opgesoupeerd en de leninglast is heel sterk gestegen. “

CD&V onthoudt zich

“ Deze laatste aanpassing van het meerjarenplan voor de verkiezingen van volgend jaar laat geen rooskleurig beeld zien voor de toekomst. Op dit moment is dit nog fantastisch met een reserve van bijna 14 miljoen euro na de jaarrekening van 2016. Vanaf dit jaar echter we steil naar beneden en de pot zal in 3 jaar tijd nagenoeg opgesoupeerd zijn. Voor 2018 tot en met 2021 zijn al voor 22 miljoen euro leningen voorzien, waardoor de schuldgraad per inwoner tegen dan naar bijna 900 euro zal stijgen.

De meerderheid argumenteerde in de commissie financiën dat enkele van de opgenomen projecten wellicht toch nog achteruit zullen schuiven en dat de oppositie in essentie dezelfde investeringen nodig acht, waardoor het in realiteit wellicht minder zwaar zal uitvallen.

De investeringen moeten echter gedaan worden, vooral in verband met rioleringen en zullen dus sowieso moeten betaald worden, zij het eventueel op een later tijdstip.

De keuzes die de meerderheid maakte voor Lodejo en vooral Uyttenhove kosten de gemeente echter meerdere miljoenen extra door het steeds maar achteruit schuiven van deze projecten.

De meerderheid argumenteerde steeds dat een aparte sporthal en multifunctionele zaal evenveel zouden kosten of zelfs meer dan hun voorstel voor Uyttenhove. Met het oorspronkelijk voorziene budget van 6 miljoen euro en timing van dit project (realisatie 2010) was dit wellicht zeker waar geweest. Zelfs met de nieuwe "light"-versie van Uyttenhove komen we nu echter al op 10,6 miljoen euro uit, waar nog 750.000 euro eerste uitrusting moet bijgeteld worden (dit is in 1 jaar tijd meer dan 2 miljoen euro extra). Deze hoge kost is veroorzaakt door de vele jaren vertraging en de keuze om de sporthal deels in de grond te bouwen om de hoogte te beperken.

Het originele budget voor Lodejo, zoals voorzien in de eerste versie van het meerjarenplan, was 1,05 miljoen euro, nu staat er al een bedrag van 3,4 miljoen euro waar ook nog 175.000 euro eerste uitrusting bij komt. Ook dit hoge bedrag wordt deels veroorzaakt door de keuze om ondergrondse repetitielokalen te voorzien, die niet meer in Uyttenhove konden gerealiseerd worden en zo dus ook door de keuzes in dit verband veroorzaakt worden.

De toekomstige beleidsploeg zal dus geconfronteerd worden met veel beperktere financiële mogelijkheden, mede omdat er nog een aantal zware rioleringsdossiers op ons af komen (Antwerpse Steenweg, collector Desteldonk tot in Zaffelare, Lichtelarestraat, Rivierstraat).

In het eerste meerjarenplan van deze beleidsploeg waren dan ook leningen voorzien vanaf 2016 voor een bedrag van 17 miljoen euro. Nu zitten we dus al aan 22 miljoen euro.

De ontvangsten stijgen nog heel beperkt omdat de effecten van de tax shift meer en meer beginnen door te werken. De volgende beleidsploeg zal dus op een bepaald moment niet anders kunnen dan uitgaven beperken en/of de lasten verhogen om het budget rond te krijgen om verder te kunnen blijven investeren in deze gemeente.

Wat de rioleringsdossiers betreft, zijn we gewend dat er regelmatig verschuivingen gebeuren. De rioleringswerken in Kapelleken-Schoolstraat schuiven nu toch naar 2018 en we hopen dat deze inderdaad dan zullen starten. Waarom kosten deze trouwens zo veel voor de gemeente in vergelijking met bv Perzijzer-Leemstraat? Ook de werken in Zeveneken lijken nu eindelijk te gaan starten volgend jaar. Op de commissie financiën werd ook duidelijk dat Ruilare wellicht nog een paar jaar zal duren.

We zijn tevreden dat het niet-subsidieerbare dossier van de Parochiedreef niet meer achteruit schuift en inderdaad in 2018 aangepakt wordt.
Verder herhalen we nog eens dat wij voorstander om de BOT-bijdrage te verhogen tot het Vlaamse gemiddelde om de hoge investeringskosten en de afkoppeling op privédomein mee te helpen bekostigen.

Qua fietspaden is er eindelijk iets gebeurd. Het fietspad in de Pauwstraat is in realisatie en de meerderheid heeft met de verkiezingen in zicht eindelijk doorgeduwd om na 12 jaar het fietspad in de Verleydonckstraat te realiseren. Ook voor voetweg 100 van Kloosterstraat naar Magretstraat komt er blijkbaar schot in de zaak maar wij blijven nog steeds wachten op de verbinding Koedreef - Dam. CD&V zal zich net als vorig jaar onthouden op dit meerjarenplan. “