Bouwmaterialen De Wilde wil uitbreiden

Jean Marie
0 reactie(s)
Bouwmaterialen De Wilde Beervelde

© JMDB

Het gemeentebestuur heeft een planologisch attest goedgekeurd dat de uitbreiding van deze firma in Beervelde mogelijk maakt. Het familiebedrijf is sinds drie generaties gevestigd in de Toleindestraat. De uitbreiding is zeer tegen de zin van CD&V.

We gingen langs bij zaakvoerder Haryy De Wilde en geven het woord aan de verschillende pro’s en contra. Het is niet de eerste lokale ondernemer, die wil uitbreiden en evolueren. Restaurant Renard, de Proefbrouwerij en houthandel Van Peteghem gingen voor. Ook AD Delhaize heeft grootse plannen in het centrum van Lochristi.

Het was de grootvader van Harry, Arthur De Wilde, die er net na Wereldoorlog I mee startte. Later verhuisde zijn zoon Christiaan naar de huidige site in de Toleindestraat. Bouwmaterialen De Wilde telt nu 18 werknemers en is specialist in allerlei bouwmaterialen met ook een kleine betonproductie.

Bouwmaterialen De Wilde Beervelde

Harry De Wilde: “ Ook in de wereld van bouwmaterialen gaat de evolutie snel en hebben we meer ruimte nodig. De nieuwe kleine betoncentrale is belangrijk als klantenbinding. Indertijd zijn we niet richting industriepark Lozen Boer getrokken omdat er daar al betonproductie was en Van den Hende ook in bouwmaterialen deed.

Ondertussen werkt dochter Astrid in de zaak en misschien komt ook Sofie mee voor de opvolging zorgen. Dit maakte – naast de belangen van het bedrijf – de beslissing makkelijk en nodig. Het betreft een uitbreiding op eigen gronden. De nieuwe betoncentrale zal met aangepaste silo’s en menger werken en sloopmateriaal kunnen verwerken.

betoncentrale De Wilde Beervelde

Naar tewerkstelling toe zal dit enkele arbeidsplaatsen meer betekenen (2-3) en wellicht zal ook een nieuwe vrachtwagen noodzakelijk zijn. We hebben nu 9 vrachtwagens en 1 bestelwagen voor de klantenleveringen. We kunnen nu een bouwaanvraag en omgevingsvergunning aanvragen conform het planologisch attest. We houden hierbij ook rekening met de opmerkingen van de buren, AWV …

Sandro Di Nunzio (Open VLD): “ Persoonlijk kan ik toevoegen dat de bijkomende nota zeer grondig werd gemotiveerd alsook nuttige bijkomende stukken bevatte, waaronder:

(1) een telling van de verkeersbewegingen en de geschatte impact van het bedrijf op de mobiliteit in de Toleindestraat (wat in verhouding slechts een relatief aandeel blijkt te zijn, waarmee uiteraard niet wordt ontkend dat het op piekmomenten al een druk kruispunt is)

(2) aangepaste plannen die er voor zorgen dat op de korte termijn minder agrarische zone wordt ingenomen zodat de opportuniteit voor de lange termijn effectief nog zal dienen te worden afgewogen in het op te maken RUP

(3) het voorzien van een ruimere groenbuffer en het voorzien van een hoogtebeperking voor de betoncentrale, die lager is dan wat men initieel had aangevraagd.

Verder werd in de motiveringsnota ook gewezen op het beslist beleid in het GRS waarin expliciet staat opgenomen om het bedrijf op de bestaande locatie te behouden. Toch deed de aanvrager de moeite om een alternatief locatieonderzoek te doen waaruit een eventuele verhuis geen realistische optie bleek te zijn.

Onder meer op basis van bijkomende aanpassingen, voorwaarden en motieven kwam de gemeenteraad tot de conclusie dat een positief planologisch attest voor dit -op deze locatie historisch gegroeid en lokaal verankerd bedrijf - te verantwoorden is.

De aanvrager wou dat de agrarische na bestemming werd tenietgedaan zodat het permanent KMO-zone zou kunnen worden. Op deze vraag wou het gemeentebestuur niet ingaan aangezien een permanente bestemming van KMO-zone op deze locatie ons in eerste instantie niet aangewezen lijkt. Bovendien kan dit op termijn onze ruimtebalans in de problemen brengen voor wat de aanwezige agrarische zone in onze gemeente betreft. Door de na bestemming te behouden houden we een stok achter de deur zonder een voorafname te doen op de planologische mogelijkheden die Vlaanderen op termijn aan het gemeentebestuur nog kan bieden. De onwenselijkheid van een permanente bestemming tot KMO-zone was trouwens ook een terechte bekommernis van de provincie.”

Tom De Sutter (N-VA): “ De N-VA-fractie zal dit punt goedkeuren. Iedereen is het erover eens dat de huidige situatie geen ideale situatie is. Niettemin moet iedereen het er ook over eens zijn dat een alternatief op vandaag of op korte termijn onbestaande is. De N-VA kiest er in dergelijke omstandigheden voor om een familiebedrijf dat bijna 100 jaar bestaat, ruimte te geven om lokaal te blijven ondernemen. Het is ook in het belang van de gemeente dat er ruimte blijft om te ondernemen. Minstens 78% van de klanten bevindt zich op het grondgebied van Lochristi of de onmiddellijke omgeving binnen een straal van 10-12 km. De gemeente heeft zich daar ook toe verbonden via het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Het familiebedrijf toont zich bereid om tegemoet te komen aan opmerkingen en bezwaren en zal onder andere daadwerkelijk een groenbuffer van 10 m dik realiseren. De inspanningen die het bedrijf wil leveren, zorgen ook voor de maatschappelijke draagkracht ervan. Ook vier van de vijf bezwaarindieners blijven in dialoog.”

Bouwmaterialen De Wilde Beervelde

Rita De Vylder (CD&V): “ Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan had tot doelstellingen om kleine aanpassingen mogelijk te maken zodat bestaande KMO’s uitbreidingskansen kregen. Dit RUP werd inderdaad opgenomen in het GRS maar dit had nooit tot doel om uitbreidingen van deze omvang te realiseren. Het probleem is dat Lochristi al aan het maximum oppervlakte zit van bedrijventerrein en er momenteel geen ruimte is om grotere bedrijven te (her)lokaliseren.                Afgaand op de bezwaren en adviezen besluiten we dat de uitbreiding op deze locatie niet in proportie is met de nabijgelegen woonkern en dus dat dergelijk bedrijf niet thuishoort op deze locatie.

Qua mobiliteit niet aanvaardbaar. AWV geeft geen toestemming om het bedrijf via de N449 te ontsluiten. De Toleindestraat is een lokale weg type 2 met lokale ontsluitingsfunctie zonder fietspad ter hoogte van bvba Bouwmaterialen De Wilde en tevens maakt de Toleindestraat deel uit van het bovenlokale fietsroutenetwerk. Volgens het verslag van de mobiliteitsdienst worden 110 bewegingen (waarvan grotendeels vrachtwagens) tussen 6 en 7 uur verwacht en 344 bewegingen per dag vanaf de site of elke 2 minuten! Er is nu al druk verkeer aan het kruispunt met de N449 en door de gevraagde uitbreiding zou dit zwaar overbelast tot onmogelijk worden en tevens levensgevaarlijk voor fietsers en voetgangers.

Geluidshinder voor de buurt door transporten, laden en lossen en andere werkzaamheden.

Visueel niet aanvaardbaar palend aan het park van Beervelde. Het gebied ligt gedeeltelijk in KMO zone type 2 met na bestemming agrarische zone type 2. Projecten van deze omvang bieden nooit de mogelijkheid om het landschap opnieuw in agrarische zone terug te brengen. Er zou dus compensatie voorzien moeten worden maar daar is niets van vermeld.

Waardevermindering van omliggende woningen.

Het huidig Open-VLD-bestuur van Lochristi heeft totaal geen visie op bedrijfshuisvestingsbeleid, waarbij de bedrijven de kans zouden krijgen te her lokaliseren. Er wordt geen enkele actie ondernomen om compensatiegebied aan te snijden voor het verloren gegane HAG. Hoeveel compensatie moet er nog gebeuren van inplantingen, die de laatste 15 jaar gebeurd zijn? Net zoals met andere adviesraden en commissies legt het college het advies van de GECORO hier naast zich neer. CD&V heeft veel begrip voor de problematiek van het bedrijf en betreurt dat hier geen andere mogelijkheden zijn maar het druist in tegen alle adviezen en alle gezond verstand. We zouden dan ook graag zien dat het college rekening houdt met de bemerkingen van de GECORO.

Als we dit goedkeuren geven we een slecht signaal naar alle ondernemers van Lochristi en ook aan de bewoners van Beervelde. Het bedrijf moet de beperkingen van de ruimtelijke ordening op de huidige locatie aanvaarden en dus ofwel toch herlocaliseren ofwel zijn huidige bedrijfsgrootte aanvaarden. We gaan dan ook consequent zijn en tegen stemmen op dit punt.