Cultuurraad 2.0 – M/V/X met talent & een hart voor cultuur

Machteld Moijson
0 reactie(s)
Paul Denis Bert Vervaet cultuurraad Lochristi

© Bennie Vanderpiete

Woensdag 6 februari 2019 was de eerste algemene vergadering van de Cultuurraad met als belangrijkste doel het verkiezen en opnieuw samenstellen van het dagelijks bestuur voor de komende legislatuur.

Oprichting

De Cultuurpaktwet van 16 juli 1973 en het decreet betreffende het lokaal cultuurbeleid van 6 juli 2012 stelden dat een Cultuurraad in elke gemeente kon helpen zorgen voor het bevorderen van het integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners in een gemeente. In Lochristi werd deze Cultuurraad opgericht op 28 februari 1980.

Doel

Deze Cultuurraad kan directe adviezen uitbrengen aan de gemeenteraad over alle aangelegenheden betreffende het cultuurbeleid, met uitzondering van het sport- en jeugdbeleid omdat deze een afzonderlijke adviesraad hebben. Het coördineren van activiteiten in de culturele sector, het overleggen en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties actief in de culturele sector in een ruimere betekenis behoren tot de kerntaak. Ook onderzoek verrichten naar, documentatie en informatie verzamelen over het culturele leven en de culturele behoeften in de gemeente, maken deel uit van de opdracht. De raad neemt op de behoeften afgestemde initiatieven op het gebied van culturele animatie, bevordering van het culturele welzijn en kaderopleidingen. De Cultuurraad neemt ook deel aan het beheer van de gemeentelijke culturele infrastructuur overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving.

Uyttenhove Zeveneken

(Foto: Uyttenhove)

Leden

Elke private of publieke organisatie (vereniging, dienst, instelling) die een actieve culturele werking in de gemeente heeft, er haar maatschappelijke zetel heeft en geen lid is van een andere gemeentelijke adviesraad en waarvan drie vierden van de bestuursleden (voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester, secretaris en de leden van het Dagelijks Bestuur) in Lochristi of ‘Parochiaal Zeveneken’ wonen (met een minimum van drie personen: voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester) kan lid worden.

Ook geïnteresseerde inwoners kunnen als stemgerechtigde leden worden toegelaten op voorwaarde dat ze niet met meer zijn dan tien procent van het aantal organisaties die lid zijn.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur telt maximaal 15 en minimaal 8 leden die 5 dagen voor de volgende algemene vergadering hun schriftelijke kandidatuur moeten indienen. Zij vergaderen maandelijks.

Uyttenhove Zeveneken

(Foto: Uyttenhove in opbouw)

Het nieuwe Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad van Lochristi heeft als nieuwe voorzitter Paul Denis. De nieuwe ondervoorzitter is Joris Serlippens, Jean-Pierre Lemey is penningmeester. Sophie Mingels, Cultuurambtenaar, is secretaris en samen met Marie-Claire Van Nieuwenhuyse, Schepen van Cultuur, zijn zij (voorlopig ?) de enige vrouwen in het mannenclubje. De andere leden van het bestuur zijn Freddy Milo, Etienne Vermeulen, Rudy Tollenaere en Jean-Pierre Lemey.

De Schepen van Cultuur bedankte de ontslagnemende voorzitter, Bert Vervaet, ondervoorzitter, Jan Claerebout en de ontslagnemende bestuursleden, Lutgard Goethals en Gaston De Belder voor hun jarenlange inzet.

Algemene vergadering en werkgroepen

V.Z.W. De Wakkere Burger deed een brede bevraging binnen de raad en de bevolking. Het resultaat toont twee tendensen: meerdere mensen willen meewerken, maar in tijdelijke opdrachten, geen jarenlange lidmaatschappen en er is een nood aan communicatie onder de verschillende actoren in het sociale en culturele veld. Deze nood aan communicatie zien we onder de verenigingen, naar de bevolking en het gemeentebestuur toe.

De Cultuurraad wil ingaan op die twee vragen en een ruimer publiek betrekken. De raad wordt een forum waarop aan zoveel mogelijk mensen doorgegeven wordt wat er aan cultuur leeft in Lochristi en wat mogelijk is, een forum waarin de wakkere burger inspraak heeft en aan het beleid suggesties worden gedaan om van Lochristi een nog boeiender gemeente te maken.

De leden van de Algemene Vergadering komen twee à drie keer per jaar samen. De werkgroepen zullen per thema, ad hoc, volgens de nood samengeroepen worden. Er zijn werkgroepen voor de cultuurmarkt, het kunstonderwijs, de cultuurlaureaat, het lokaal talent en de ad hoc vrijwilligers.

Lodejo jeugdhuis Lochristi

(Foto: jeugdhuis Lodejo in aanbouw)

De volgende algemene vergadering zal als thema de evolutie van de werven sites Uyttenhove en Lodejo hebben. Wie zich nog geroepen voelt om lid te worden van het Dagelijks Bestuur moet dit schriftelijk laten weten aan de secretaris 5 dagen voor de volgende algemene vergadering. Laten we hopen dat er nog een aantal dames het bestuur vervolledigen.

Laten we vooral hopen dat vanuit het gemeentebestuur meer aandacht is voor de toenemende expertise en inzichten bij de inwoners van Lochristi en dat ze openstaan en ook gevolg geven aan goede raad zodat het cultuuraanbod en de infrastructuur hiervoor een ‘bloeiende gemeente’ waardig worden.