Gemeente- en OCMW raad op 28 januari 2019

Jean Marie
0 reactie(s)
gemeentehuis Lochristi winter

© JMDB

De verkiezingen liggen alweer meer dan 4 maand achter ons. De agenda bevat nog geen opties richting toekomst. De agenda is dan ook veeleer routinematig zonder beleidsplan.

Installatie van Anne-Marie Vanhee als raadslid

Ze werd verkozen als gemeenteraadslid op de lijst Groen-sp.a, kon niet aanwezig zijn op de installatievergadering begin januari en wordt derhalve uitgenodigd de eed af te leggen als raadslid (van gemeente en O.C.M.W.), na het onderzoek van haar geloofsbrieven.

Mededelingen

beplanting Pauwstraat 4.164,74 euro.

Aankoop van een zitmaaier

De gemeente staat in voor het maaien van verschillende grasvelden en pleintjes. De huidige zitmaaier is reeds maanden defect (zeer hoge herstellingskost) en het is noodzakelijk te kunnen beschikken over een nieuwe zitmaaier. In een gemiddelde zomer dienen deze terreinen gedurende ongeveer 20 weken te worden gemaaid. De kostprijs voor deze aankoop wordt geraamd op 35.000 euro zonder btw. 

Het is natuurlijk zo dat gras maaien frequente en intensieve arbeid vergt en misschien kunnen bepaalde veldjes en pleintjes duurzamer worden ingericht?

Aankoop van 2 heet water onkruidbestrijders

De gemeente staat in voor het plaatselijk onkruidvrij houden van het openbaar domein. Met een gewone onkruidbrander is dit niet altijd mogelijk en ook het met de hand onkruidvrij maken is niet altijd aangewezen. Als oplossing hiervoor wordt voorgesteld een gecombineerde thermische onkruidbestrijder en warmwaterhogedrukreiniger aan te kopen. De kostprijs voor deze aankoop wordt geraamd op 55.000 euro zonder btw. 

Riopact – takenpakket 2019

De raad keurde op 28 april 2008 de samenwerkingsovereenkomst (RioAct) voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke rioleringsstelsel met de VMW goed. Dit impliceert dat elk jaar een pakket wordt goedgekeurd met de taken die RioAct het komende jaar voor de gemeente dient uit te voeren. De raming bedraagt 198.677 euro zonder btw. De raad wordt gevraagd het Riopact-takenpakket 2019 goed te keuren.

Vestigen van een erfdienstbaarheid perceel Boskapellaan aan Imewo

In de Boskapellaan achter het terrein van de BKO heeft Eandis een elektriciteitscabine vernieuwd. Een deel van de ondergrondse leidingen werden aangelegd op de terreinen van de BKO. Het is aangewezen dat aan Imewo een erfdienstbaarheid wordt verleend voor de toegang tot de cabine en het plaatsen en onderhouden van de ondergrondse leidingen. De ontwerpakte werd opgemaakt door notaris Van Damme. Alle kosten zijn ten laste van Imewo.

Vestigen erfdienstbaarheid en verkoop deel perceel  Stationsstraat aan Imewo

Voor het plaatsen van een elektriciteitscabine in de Stationsstraat (Kasseitje) wenst Imewo een deel van een perceel van de gemeente aan te kopen (20 m²) en een erfdienstbaarheid van toegang en ondergrondse leidingen te creëren (22 m²). De waarde van het goed wordt door landmeterexpert Patrick Windey geschat op 4.800 euro. De ontwerpakte werd opgemaakt door notaris Van Damme. Alle kosten zijn ten laste van Imewo.

Recht van gebruik van openbaar domein door Imewo voor plaatsen elektriciteitscabine in Vijfweegse

Imewo wenst in de berm van de Vijfweegse ter hoogte van huis nr. 1 een elektriciteitscabine te plaatsen ter sanering van een bestaande metalen cabine.  Aan de raad wordt gevraagd Imewo het recht van gebruik te verlenen op openbaar domein en de ontwerpovereenkomst hiervoor goed te keuren. 

Vervoerregio Gent - toetreden tot vervoerregioraad

Gelet op het ontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 21 december 2018, en op de goedkeuring van de Vlaamse regering op 20 juli 2018 van de indeling van het grondgebied in 15 vervoerregio’s en de afbakening ervan, maakt de gemeente Lochristi deel uit van de vervoerregio Gent. Elke vervoerregio dient een regionaal mobiliteitsplan op te maken. Hiervoor dient per regio een vervoerregioraad opgericht te worden. Door toe te treden tot deze vervoerregioraad wordt de gemeente integraal en rechtstreeks betrokken bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de regio. Aan de raad wordt gevraagd de toetreding goed te keuren.

Aankoop stemcomputers verkiezingen via raamovereenkomst federale regering

Op 3 september 2018 besliste de raad principieel akkoord te gaan om vanaf 2019 de overstap te maken naar het elektronisch stemmen en toe te treden tot de raamovereenkomst van de FOD binnenlandse Zaken inzake de aankoop van elektronisch stemapparatuur.  Ter voorbereiding van de budgetopmaak 2019 ontvingen we een nieuwe offerte van Smartmatic waaruit bleek dat de initiële aankoopprijs was gestegen van 182.800 naar 223.460 euro zonder btw. Het college ging hiermee niet akkoord en Smartmatic heeft een derde aankoopvoorstel opgemaakt voor stemcomputers die tweemaal zijn gebruikt voor een bedrag van 152.760 euro. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een nieuw besluit te nemen volgens deze laatste offerte.

OCMW

Geen agendapunten.