Gemeenteraad

Jean Marie
0 reactie(s)
 Gemeenteraad Lochristi

Op 23 april om 20 uur is het gemeenteraad. Het gaat vooral om nieuwe regelgeving en al bestaande engagementen.

Buitengewone investeringen

Hardware gemeentehuis 2.154,05 - hardware TUD 736,17 - hardware cultuurdienst 150,07 - hardware sportdienst 4.506,94 - hardware jeugddienst € 826,13 en hardware onderwijs 17.466,65 euro

RioAct – takenpakket 2018

De raad keurde op 28 april 2008 de samenwerkingsovereenkomst (RioAct) voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke rioleringsstelsel met de VMW goed. Dit impliceert dat elk jaar een pakket wordt goedgekeurd met de taken die RioAct het komende jaar voor de gemeente dient uit te voeren. De raming bedraagt 177.260,00 euro, vrij van btw.

Gratis grondafstand verkaveling Nieuwstraat (Wilgenhof

Op 7 mei 2013 werd door de gemeente aan de nv GNS uit Zulte en het OCMW van Gent een verkavelingvergunning afgeleverd voor het verkavelen van gronden in de Nieuwstraat (Wilgenhof). Aan de raad wordt gevraagd de ontwerpakte voor de gratis grondafstand, opgemaakt door notaris Van Damme, goed te keuren en de burgemeester en secretaris te machtigen de akte te ondertekenen.

Bebloemingsactie 2018

Er wordt opnieuw een bebloemingsactie georganiseerd voor de versiering van voortuinen en voorgevels door middel van bloeiende planten. Alle inwoners van Lochristi kunnen deelnemen en de keuring van de bebloemingsinitiatieven gebeurt door een deskundige jury in de loop van de maand augustus.

Kerkfabriek Sint-Daniël (Beervelde) 4e wijziging meerjarenplan 2014-2019

Een aanpassing van het meerjarenplan van de kerkfabriek Sint-Daniël (Beervelde) is noodzakelijk omdat de gevraagde exploitatietoelage stijgt van 29.454,69 euro naar 33.454,69 euro. Deze stijging met 4.000 euro is het gevolg van een vergetelheid van de kerkfabriek. Men vergat een budget te voorzien op artikel 205 “Vergoedingen” (bestemd voor vrijwilligers, koster, andere bedienaars van de eredienst en verplaatsingen).                 

Overeenkomstig het vorige punt met betrekking tot de 4e wijziging van het meerjarenplan van de kerkfabriek Sint-Daniël (Beervelde), dient ook het budget 2018 in dezelfde zin aangepast te worden.

In de budgetwijziging 2018 wordt de stijging van de exploitatietoelage met 4.000 euro (van 29.454,69 euro naar 33.454,69 euro) als volgt verdeeld: 500 euro als vergoeding voor vrijwilligers (voor vrijwilligers die allerlei taken verrichten) - 2.000 euro als prestatievergoeding (vergoeding koster) - - 500 euro als vergoeding aan andere bedienaars (vergoeding aan andere pastoors indien de “eigen” pastoor niet aanwezig kan zijn) en 1.000 als “andere vergoedingen” (voor verplaatsingskosten koster, vrijwilligers, …)

Aangezien de exploitatie- en investeringstoelagen van de budgetwijziging identiek zijn aan de bedragen voorzien in het gewijzigde meerjarenplan, wordt aan de raad gevraagd akte te nemen van deze budgetwijziging 2018.

Gebruikersreglement terbeschikkingstelling gemeentelijke lokalen en materieel

 Op 26 februari 2018 besliste de raad om een mobiele fietsenstalling met aanhangwagen aan te kopen. Aangezien deze ook gratis ter beschikking zal gesteld worden van lokale verenigingen, wijkcomités, gemeentelijke adviesraden, scholen en organisatoren die op het grondgebied van de gemeente een evenement organiseren, dienen de modaliteiten van deze terbeschikkingstelling vastgelegd te worden.

Omdat in de gemeenteraadszitting van 26 juni 2017 reeds een “Gebruikersreglement terbeschikkingstelling gemeentelijke gebouwen en materieel” werd vastgesteld, is het aangewezen om dit reglement uit te breiden met bepalingen die het gebruik van de mobiele fietsenstalling regelen.

Decreet lokaal bestuur

Oproeping zittende functiehouders voor het ambt van algemeen directeur. Het decreet lokaal bestuur is definitief vastgesteld door het Vlaams parlement op 21.12.2017 en verscheen in het Belgisch Staatblad op 15.2.2018.

Ten einde een vlotte overgang naar de nieuwe structuur te bewerkstelligen, werd voor de invulling van het ambt van algemeen directeur een voorstel uitgewerkt door de gemeente- en de OCMW-secretaris. Dit voorstel wordt ondersteund door het college.

Conform de mogelijkheden voorzien in de overgangsbepalingen van het decreet wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de zittende secretarissen door het college formeel te laten oproepen om zich kandidaat te stellen.

Gemeentepersoneel - wijziging personeelsformatie

Ten gevolge van het decreet lokaal bestuur moeten ten laatste tegen 1.8.2018 de functies van algemeen directeur en financieel directeur ingevuld worden (eventueel via waarneming). Daartoe dient het organogram aangepast te worden. De betrekkingen van algemeen directeur, financieel directeur en ook adjunct-algemeen directeur dienen te worden voorzien in de formatie, terwijl de betrekkingen van gemeentesecretaris en financieel beheerder verdwijnen.

Daarnaast wordt een betrekking van diensthoofd technisch uitvoerende dienst voorzien. De huidige werkleiderinterne preventieadviseur heeft immers te kennen gegeven dat hij binnenkort deeltijds wenst te werken (hoofdzakelijk als interne preventieadviseur, ook voor het OCMW), zodat een nieuw diensthoofd voor onze TUD dient te worden aangeworven.

Gemeentepersoneel - wijziging rechtspositieregeling administratief en technisch personeel

Voor de nieuwe functie van diensthoofd TUD dienen de bijzondere aanwerving- en bevorderingsvoorwaarden te worden vastgesteld. Voor de functies van algemeen directeur, financieel directeur en adjunct-algemeen directeur dienen de weddenschalen te worden toegevoegd aan de rechtspositieregeling.

Ten slotte worden functie-inhoud en -profiel van algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur vastgelegd in de functiebeschrijvingen.

Gemeentelijke basisschool - Aansluiting bij openbaar ondersteuningsnetwerk

Om de effecten van het M-decreet verder te begeleiden moet elke school van het gewoon basis-of secundair onderwijs aansluiten bij een regionaal ondersteuningsnetwerk, waar expertise samengebracht wordt om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leraars te ondersteunen.

Op 20 juni 2017 besliste het college, na advies van de schooldirecteur en de dirco van de scholengemeenschap Reinaert, om toe te treden tot het ondersteuningsnetwerk van het Gents stedelijk net, waar men eerder al mee samenwerkte. Op 20 februari 2018 ontvingen we de aangepaste onderrichtingen voor het melden van de ondersteuningsnetwerken, uiterlijk tegen 1 maart, voor inwerkingtreding op 1 september 2018. Het college besliste op 27 februari, op advies van de schooldirecteur, om aan te sluiten bij het openbaar ondersteuningsnetwerk Gent (gewijzigde benaming). Deze beslissing dient door de raad bekrachtigd te worden.