Gemeenteraad 29 januari 2018

Jean Marie
0 reactie(s)
gemeentehuis Lochristi

JMDB

De gemeenteraad komt voor de eerste keer dit jaar samen en bespreekt 13 agendapunten. We lichten de belangrijkste - waaronder Uyttenhove - toe.

Mededelingen

Voetpadherstel N70 1.428,10 euro - beplanting Persijzer – Leemstraat 2.789,07 - veiligheidscoördinatie voetpaden 205,70 euro Graslaan, Bijlokelaan en Boekweitlaan

Werken aan waterlopen - oplossen geurhinder Gaverveld en vernieuwen 3 duikers

 Op 27 februari 2017 nam de raad de principebeslissing en keurde de opdrachtdocumenten goed voor het aanstellen van een ontwerper voor kleine rioleringswerken en werken aan waterlopen. Door studiebureau Lobelle uit Varsenare werden de opdrachtdocumenten opgemaakt voor het oplossen van de geurhinder in Gaverveld door de lozing van het afvalwater aan te sluiten op de riolering, voor het vernieuwen van 2 duikers op de Scherpeheibeek (kruising met Hanselaarstraat en met buurtweg 31) en voor het vernieuwen van een duiker op de Hasselgracht (verbindingsweg Dam – Koedreef). De kostprijs voor deze werken wordt geraamd op 231.667,21 euro, vrij van btw. Voor de werken aan de Hasselgracht kan aan de provincie een subsidie aangevraagd worden van 60%.

Bekleden van containers met hout

Op 29 oktober 2014 werd de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het plaatsen van containerlokalen op de site Pachtgoed. In deze vergunning werd opgenomen dat deze containerlokalen dienen te worden bekleed met cederplanchetten. De kostprijs voor deze werken wordt geraamd op 30.500 euro zonder btw.

Bouwen van polyvalent centrum site Uyttenhove

Uyttenhove Lochristi

Op 19 december 2016 keurde de raad het aangepaste voorontwerp van het multifunctioneel gebouw op de site Uyttenhove goed. Op 2 oktober 2017 nam de raad de principebeslissing en keurde hij de opdrachtdocumenten goed voor de marktconsultatie voor financiering met juridische en technische projectbegeleiding. Op 28 november 2017 gunde het college deze opdracht aan Belfius Bank NV. De afbraakwerken zijn reeds gegund aan Fidabo cvba uit Lokeren. Door studiebureau Bulk Architecten uit Berchem werden de opdrachtdocumenten voor de bouw van de site opgemaakt. De kostprijs voor de nieuwbouwwerken wordt geraamd op 6.725.845,20 euro zonder btw.

Site Uyttenhove – verplaatsen distributiecabine en gasteller

Op 19 december 2016 keurde de raad het aangepaste voorontwerp van het multifunctioneel gebouw op de site Uyttenhove goed waarbij de distributiecabine van Eandis en de gasteller van de huidige site dienen te worden verplaatst. De totale kostprijs voor de nieuwe cabine, de verplaatsingen en de nieuwe aansluitingen wordt geraamd op 83.200,64 euro zonder btw. Bij de nieuwe aansluiting op het hoogspanningsnet is voorzien dat er een injectievermogen van 86 kVA mogelijk zal zijn in functie van de latere plaatsing van de zonnepanelen. Door de samenwerkingsovereenkomst met Eandis kan Eandis aangesteld worden als opdrachtgevend bestuur.

Leveren en plaatsen van glasvezelverbinding tussen het gemeentehuis en de OCMW-campus

 

Omwille van de inkanteling van het OCMW met de gemeente is het aangewezen om de beide sites met elkaar te verbinden via fiber (glasvezelkabels) zodat gebruik kan gemaakt worden van dezelfde servers en softwarepakketten. Na de verbouwing van Lodejo kan ook dit gebouw verbonden worden met de fiber. Omdat het huren van fibers bij derden en de aansluitingskosten per gebouw vrij duur zijn, is het aangewezen deze fibers zelf aan te leggen en te beheren. De kostprijs voor deze werken wordt geraamd op 45.000 euro zonder btw.

Raamcontract sluiting individuele contracten inzake universele postdiensten voor lokale besturen

De postdiensten in België zijn vrijgemaakt waardoor de lokale besturen een overheidsopdracht moeten uitschrijven voor hun postbedeling. De VVSG heeft een raamcontract opgemaakt voor de aanbesteding van dagelijkse nationale en internationale zendingen en niet-geadresseerde huis-aan-huiszendingen waarbij de VVSG optreedt als aankoopcentrale. Op 26 september 2017 verklaarde het college zich principieel akkoord om tot de aankoopcentrale toe te treden zodat het zelf geen aanbestedingsprocedure moet opstarten. De kostprijs voor deze dienst wordt geraamd op 100.000 euro zonder btw.

Goedkeuring gebruiksovereenkomst Lokaal Pact

Als gevolg van het drinkwaterdecreet van 24 mei 2002 staat de gemeente in voor de saneringsplicht. Op 22 februari 2008 besliste de Vlaamse regering tot een Lokaal Pact met de gemeenten voor specifieke categorieën van rioleringsprojecten en in 2013 besliste zij dit met 5 jaar te verlengen. Op 17 juli 2015 besliste zij eveneens over een uitbreiding van de categorieën van de rioleringsprojecten, mits de voorwaarde dat – voor investeringen die vallen onder de gemeentelijke saneringsplicht – er een gebruiksovereenkomst wordt afgesloten. In samenspraak met Aquafin, de VMM, de rioolbeheerders en de VVSG werd een gebruiksovereenkomst opgemaakt die bepalingen omvat inzake het tot stand komen en het goedkeuren van het technisch plan, het ontwerp, de uitvoering van het project, de oplevering van de werken, de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen, alsook een omschrijving van de reeds gemaakte kosten die in aanmerking komen voor terugbetaling. Deze gebruiksovereenkomst geldt voor alle projecten die onder het regime van het Lokaal Pact met gemeentelijke saneringsplicht vallen. Momenteel zijn er twee projecten lopende onder het regime van het Lokaal Pact, nl. gemeentelijk aandeel: aansluiting Zeveneken en gemeentelijk aandeel: aansluiting Ruilare

Aan de raad wordt gevraagd de gebruiksovereenkomst tussen de gemeente Lochristi, Aquafin en de VMM tot invulling van het Lokaal Pact goed te keuren.

Overname plantrecht op openbaar domein (Brandstraat)

Langs de wegberm van de Brandstraat ter hoogte van het perceel met nr. 762 staat een bomenrij van knotwilgen. In het verleden werden deze bomen door de aanpalende eigenaar aangeplant met plantrecht. Intussen vormen deze knotwilgen een belangrijke ecologische en landschappelijke waarde voor de omgeving. Daar de plantrechthouder niet langer wenst in te staan voor het onderhoud ervan en hij wenst af te zien van het plantrecht en gezien de ecologische waarde wordt voorgesteld dit plantrecht over te nemen en in te staan voor het verder onderhoud ervan.

Gemeentelijk Basisonderwijs

kleuterafdeling gemeenteschool Lochristi

Organisatie van 10 lestijden in het ambt van kleuteronderwijzer(es) ten laste van de gemeente (werkingstoelagen) vanaf 19 februari 2018.

Op voorstel van de waarnemende schooldirecteur zou er vanaf 19 februari 2018 een bijkomende peuterklas ingericht worden. Hiervoor zijn er 24 lestijden in het ambt van kleuteronderwijzer(es) nodig. Aangezien de hertelling op de instapdag na de krokusvakantie 14 lestijden oplevert, dienen er 10 lestijden voorzien te worden via de werkingsbudgetten.