Gemeenteraad 3 januari 2019

Jean Marie
0 reactie(s)
Nieuwe gemeenteraad 2019 - Lochristi

© Bennie Vanderpiete

De gemeenteraad en ook de OCMW-raad werd geïnstalleerd. Ook de leden voor de politieraad en voor het bijzonder comité voor de sociale dienst werden verkozen. De gemeenteraad telt nu vijf fracties en zes partijen.

Kennisneming van de geldigverklaring van de verkiezingen van 14 oktober 2018

Bij besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van  5 december 2018 werd de uitslag juist bevonden.

Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester 

Bij ministerieel besluit van 12 december 2018 werd Yves Deswaene benoemd tot burgemeester met ingang van 1 januari 2019. Hij heeft op 17 december 2018 de eed afgelegd in handen van de provinciegouverneur.

Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van de rangorde

Twee verkozenen bleven vandaag afwezig, nl. Anne-Marie Vanhee (Groen-s.pa) en Wouter Van Den Broecke (N-VA). Zo ging deze raad van start met 25. De geloofsbrieven van de verkozen raadsleden dienden onderzocht te worden (verkiesbaarheidsvoorwaarden en onverenigbaarheden), waarna de raadsleden de eed konden afleggen in handen van de (uittredende) voorzitter van de raad.

Aangezien Eva Paelinck bij e-mail van 18 december 2018 afstand gedaan heeft van haar mandaat als raadslid, werd de eerste opvolger op de lijst N-VA, Vanja De Clercq, opgeroepen voor de eedaflegging. Na de installatie van de raadsleden werd de rangorde vastgesteld.

Patrick Maes is het langs zetelend gemeenteraadslid en Vanja De Clercq (N-VA) het jongste.

Vaststelling van de fracties

Het decreet over het lokaal bestuur (art. 36§1) bevat het algemeen principe dat de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, één fractie vormen in de nieuwe gemeenteraad. Er zijn dus 5 fracties en 27 raadsleden met Open VLD (15), CD&V (5), N-VA (4), Groen-sp.a (2) en Vlaams Belang (1).

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad  

In toepassing van art. 6§1 van het decreet over het lokaal bestuur dient een voorzitter verkozen te worden onder de raadsleden. Er werd een gezamenlijke voordrachtakte, die voldoet aan alle voorwaarden, ingediend op naam van Hilde Baele. De raad diende de voorgedragen kandidaat verkozen te verklaren.

Verkiezing van de schepenen 

De raad kon overgaan tot de verkiezing van de schepenen.  Er werd een gezamenlijke voordrachtakte ingediend voor 5 schepenen die voldoet aan alle voorwaarden.

Als schepenen werden voorgedragen:

Sandro Di Nunzio als eerste schepen -- Janine Stadeus als tweede schepen en zij wordt vanaf 1.1.2022 opgevolgd door Tom De Grauwe  -- Marie Claire Van Nieuwenhuyse als derde schepen en zij wordt vanaf 1.1.2023 opgevolgd door Hilde Baele  -- Fréderic Droesbeke als vierde schepen -- Jean Pierre Raman als vijfde schepen en hij wordt vanaf 1.1.2022 opgevolgd door Frederik Van den Berghe.  Alle schepenen zijn van Open VLD signatuur.

De raad diende hen verkozen te verklaren, waarna zij de eed als schepen hebben afgelegd.

Verkiezing van de politieraad

Ten slotte werden ook de politieraadsleden verkozen, voor de zone Lochristi – Moerbeke – Wachtebeke – Zelzate. De gemeente Lochristi heeft recht op 8 leden, exclusief de burgemeester, die van rechtswege zetelt. De voordrachtakten hiervoor werden op 13 december 2018 ingediend, bij de burgemeester, bijgestaan door de algemeen directeur.

Een geheime zitting, in één stemronde, waarbij elk gemeenteraadslid over 5 stemmen beschikte, wees uit welke 8 gemeenteraadsleden (met hun respectievelijke opvolgers) in de politieraad zullen zetelen.

In deze raad zullen 5 raadsleden van Open VLD zetelen (Sandro Di Nunzio – Elise Neyt – Danny Taghon – Steve Van Der Vennet en Florian Vermeersch). CD&V wordt vertegenwoordigd door Rita De Vylder en Dirk Van Nieuwerburgh. Voor N-VA zetelt Tom De Sutter.

OCMW raad van 3 januari 2019

Akteneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn

Conform art. 68§1 van het decreet over lokaal bestuur bestaat de raad voor maatschappelijk welzijn uit dezelfde leden als de gemeenteraad op voorwaarde dat beide geslachten vertegenwoordigd zijn, wat het geval is.

Akteneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

De voorzitter van de gemeenteraad, Hilde Baele, is van rechtswege de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Akteneming samenstelling en voorzitter vast bureau

De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het vast bureau. De schepenen zijn van rechtswege leden van het vast bureau.

Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst

De raad voor maatschappelijk welzijn diende een voorzitter te verkiezen, hetzij onder de voorzitter of de leden van het vast bureau, hetzij onder de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Er werd een ontvankelijke voordrachtakte ingediend op naam van Patrick Maes. Hij wordt toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen en aan het vast bureau.

Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Ten slotte dienden 8 leden (met opvolgers) te worden verkozen voor het bijzonder comité voor de sociale dienst. Hiervoor moesten de voordrachtakten worden ingediend bij de algemeen directeur, uiterlijk op 21 december 2018.

Werden verkozen: Charlotte Alderweireldt – Micheline Bauwens – Tom De Grauwe – en Sam Heirman voor Open VLD. Geert Mallems en Kristof De Clercq vertegenwoordigen CD&V. Tenslotte zullen Michiel Van Loo (N-VA) en Gaston De Belder (Groen-s.pa) de andere plaatsen invullen.

Lochristinaar nam ook foto's toen de raadsleden hun eed aflegden. Die fotoreeks vindt u onder dit artikel.