Gemeenteraad en Voorzitterswissel CD&V

Jean Marie
0 reactie(s)

© Bennie Vanderpiete

Rita De Vylder wordt interim-voorzitter en op 23 februari is er gemeenteraad.

Rita De Vylder wordt interim-voorzitter CD&V tot in 2016

Geert Velghe heeft om persoonlijke redenen ontslag genomen. Hij was 5 jaar Voorzitter en 15 jaar secretaris. Geert Velghe was eveneens actief in de gemeentepolitiek en lid van de OCMW-raad. Rita De Vylder is ondervoorzitter en zal tot aan de volgende voorzittersverkiezingen in het voorjaar 2016 de functie van voorzitter op zich nemen. Kandidaturen worden in november ingezameld. Of ze dan zelf kandidaat is, wil ze niet zeggen.

Rita De Vylder: “ Ik zie deze functie, in combinatie met mijn mandaat van gemeenteraadslid, als een uitdaging voor mij om samen met het bestuur en de mandatarissen de beloftes en verwezenlijkingen van de meerderheid kritisch te beschouwen en ten gepaste tijde onze bekommernissen te ventileren en, zo toegestaan, constructief mee te zoeken naar oplossingen.

Lochristi staat immers voor grote uitdagingen en kampt met meerdere belangrijke dossiers die maar blijven aanslepen, zoals de realisatie van een tweede sporthal, van een cultuur- en gemeenschapscentrum (Uyttenhove), verlenging fietspad in de Pauwstraat (waar CD&V als sinds 2007 vragende partij voor is), fietspad in de Verleydonckstraat, doortocht Zeveneken,…
Er moet vaart komen in een groot aantal dossiers.”

Gemeenteraad 23 februari

Voetpaden Volkshaard Graslaan vernieuwd

“ De voetpaden in de Graslaan, Bijlokelaan en Boekweitlaan zijn op verschillende plaatsen verzakt. Het is daarom aangewezen deze in de gehele wijk te vernieuwen. Ook de opritten van de koopwoningen op openbaar domein binnen de nieuwe rooilijn (dossier desaffectatie), de opritten van de huurwoningen van Volkshaard tot aan de gevels en enkele kleine aanpassingen aan de waterhuishouding worden mee uitgevoerd. Voor het gedeelte van de opritten die gelegen zijn op de eigendom van Volkshaard is er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt.

De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op 471.594,48 euro BTW inbegrepen, waarvan 439.329,22 euro ten laste is van de gemeente en 32.265,26 euro ten laste van Volkshaard. “

Stookplaatsrenovatie

“ Stookplaatsrenovatie van de clublokalen, de lokalen van de muziekschool en Schoolstraat 16. De stookplaatsen van Schoolstraat 16 (vroegere schoolhuis), de lokalen ter beschikking gesteld van muziekschool en de clublokalen zijn versleten, energieverslindend en aan vervanging toe. De vernieuwing van deze installaties kan gebeuren via de energiedienst voor lokale besturen van Imewo. De kostprijs voor deze werken wordt geraamd op 32.500 euro zonder btw. Eandis zal instaan voor de renovatie van voormelde stookplaatsen voor een bedrag van 28.500 euro. De technisch uitvoerende dienst zal, voor een geraamd bedrag van 4.000 euro instaan voor de vernieuwing van de verwarmingselementen en de benodigde leidingen in de muziekschool. “

Bonnebos

 “ Op 2 september 2013 nam de raad de principebeslissing en keurde de opdrachtdocumenten goed voor de aanstelling van een ontwerper voor de buurtgroenzone Bonnebos. Het college stelde op 26 november 2013 studiebureau bvba Alert Eco uit Gent aan voor de opmaak van het ontwerp- en beheerplan volgens de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer. Het ontwerp werd voorgelegd aan de jeugdraad, aan de buurtbewoners en aan de milieuraad en werd op elk van deze vergaderingen positief onthaald en gunstig geadviseerd.

De kostprijs voor de werken wordt geraamd op 35.000 euro zonder btw. De werken kunnen pas worden uitgevoerd nadat de verkaveling is overgedragen naar de gemeente."

Verkavelingen worden niet altijd snel overgedragen. Zo is de wijk Vaarlaars – Lieskensakker nog steeds niet overgedragen en de eerste woningen staan er binnenkort 20 jaar. Men streeft er alvast naar dit najaar te kunnen starten met de eerste 'opkuis'.

Camerabewaking op invalswegen

Vooraleer bewakingscamera’s op openbaar domein in gebruik kunnen worden genomen, dient een hele procedure te worden doorlopen. Eén van de verplichtingen betreft het inwinnen van het advies van korpschef van de politie en van de gemeenteraad. De aanvraag tot het plaatsen van ANPR-camera’s gaat uit van de politiezone die op het grondgebied van de zone verschillende locaties wil voorzien van dergelijke camera’s. Bedoeling is om onder andere de verkeersveiligheid te verhogen en de strijd tegen de eigendomsdelicten op te voeren.

Voor het grondgebied van Lochristi wordt voorgesteld om camera’s te plaatsen aan het kruispunt van de N70 met de N449 (kruispunt Lozen Boer), op de N70 aan de grens van de gemeente Lochristi met de stad Gent en in de Rivierstraat bij het op- en afrittencomplex met de E17.

Camerabewaking aan OCMW

Ook het OCMW van Lochristi wenst gebruik te maken van bewakingscamera’s. Vorig jaar werd op de campus ingebroken en men wil nu camera’s plaatsen op de buitengevels. Aangezien de camera’s beelden maken van openbaar domein, is het advies van de korpschef en de gemeenteraad vereist. De korpschef gaf op 28 januari 2015 een positief advies. De raad wordt gevraagd eveneens positief advies te verlenen.