Gemeenteraad: Lodejo richting sloop

Jean Marie
0 reactie(s)
Lochristi - Lodejo

Op 30 september komt de gemeenteraad samen voor de bespreking van en de stemming over een korte agenda (7 punten). Belangrijk nieuws over de sloop van Lodejo, verkeersdrempels, een fietspad, voetweg en de GBS met aankopen allerhande.

Slopen en oprichten nieuwbouw Lodejo + reactie schepen Di Nunzio

Op 29 maart 2010 nam de raad de principebeslissing en keurde het lastenboek goed voor de aanstelling van een ontwerper voor het uitvoeren van aanpassingswerken aan jeugdhuis Lodejo.

“ Tijdens de ontwerpfase is gebleken dat het gebouw niet op een eenvoudige wijze kan worden aangepast conform de hedendaagse normen, waardoor een totaalrenovatie of nieuwbouw zich opdringt. De bestemming voor deze nieuwbouw zal multifunctioneel zijn, met o.a. plaats voor een jeugdhuis gecombineerd met een socio-culturele ontmoetingsplaats en eventueel een openbaar toilet. De kostprijs voor het slopen en het oprichten van de nieuwbouw wordt geraamd op 1.750.000,00 euro - excl. btw.

Omdat een uitbreiding/wijziging van de opdracht van de aangestelde architect tot het ontwerpen van een nieuwbouw niet verzoenbaar is met de wetgeving op de overheidsopdrachten werd het lopende contract met de ontwerper verbroken en dienen er nieuwe opdrachtdocumenten voor de aanstelling van een ontwerper te worden goedgekeurd. De raming voor het ereloon van de ontwerper bedraagt 122.500,00 euro - excl. btw. “

Men vraagt de raad de principebeslissing te nemen en te gunnen via een open offerteaanvraag.

Het jeugdhuis was tot 1968 ongeveer het gemeentehuis en ook vredegerecht. Het is een neoclassisistisch burgerhuis met twee bouwlagen, dat werd gebouwd in 1829. Het heeft nu een gecementeerde lijstgevel met vlak omlijste rechthoekige vensters en een balkon. Oorspronkelijk waren het hoge rondboogvensters tot begin 20ste eeuw.  

Zo verdwijnt binnenkort weer een dorpsgezicht dat het bijna 200 jaar is. Was.

Lochristi - GBS BeerveldeGBS Beervelde

De GBS kreeg beplanting (532 euro) – zitbanken op de speelplaats (9.312 euro) – bloembakken (1.609 euro) en een kabouterhuisje (1.512 euro).

Voetweg 45

Men wil op het stuk dat de gemeente al heeft verworven beginnen met het realiseren van een verharding. Eén eigenares blijft zich verzetten en men hoopt tijdens de aanleg tot een akkoord te komen zodat de volledige voetweg tussen Bos- en Slagmansstraat kan worden aangelegd. Deze werken zouden ongeveer 122.000 euro kosten (zonder BTW)

Verkeersremmende elementen

Voor de aanleg van een verkeersplateau op het kruispunt van de Stationsstraat – Rozelaredreef en Sint-Baafsdreef wordt een bedrag uitgetrokken van 103.000 euro. De werken zullen worden gegund via een open aanbesteding en zo komt er nog een drempel bij.

Lochristi Fietspad naast spoorlijn

Men vraagt de raad de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Lokeren en provincie te ondertekenen voor de aanleg van een lange afstandsfietspad langs de spoorlijn 59 – Gent – Antwerpen. Nu is al een klein stuk gerealiseerd (tss Pensionaatstraat en station). Men wil het nu verder doortrekken tot in Lokeren, Nieuwe Stationsstraat.

Interlokale vereniging ‘De Vijf’

Lochristi maakt, samen met de gemeenten Destelbergen, Deinze, Melle en Merelbeke, deel uit van de Interlokale Vereniging "De Vijf”. De statuten bepalen dat de rekening van de vereniging jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan de gemeenteraden van de leden.

Uit de voorgelegde documenten blijkt dat de rekening-courant van de vereniging eind 2012 een positief saldo van 28.512,10 euro vertoonde. Daarnaast stond 33.541,39 euro op de treasury-rekening.

Reactie op Lodejo na publicatie door Sandro Di Nunzio (schepen) :

" De gevel wordt niet gesloopt zodat het zicht allerminst zal verdwijnen. Het gebouw staat op de inventaris onroerend erfgoed en men vraagt ons minstens de gevel in stand te houden. Wat we ook zullen doen. "

Schepen Di Nunzio verzekert verder dat er ook overleg komt met alle belanghebbende partijen.