Gemeenteraad op 2 oktober 2017

Jean Marie
0 reactie(s)
achterkant gemeentehuis Lochristi

© JMDB

Op maandag 2 oktober komt de gemeenteraad weer samen voor de bespreking van 13 agendapunten. Veel verkavelingnieuws en erg dure geplande uitgaven.

Wegen- en rioleringswerken Parochiedreef

Op 27 mei 2013 nam de raad de principebeslissing voor de wegen- en rioleringswerken in de Parochiedreef. Op 13 augustus 2013 stelde het college studiebureau Lobelle uit Varsenare aan als ontwerper voor deze werken. Na goedkeuring van de ontwerpplannen door de raad van 22 februari 2016 keurde de raad op 28 november 2016 de opdrachtdocumenten goed voor de optimalisatie van een gracht vanaf de Brandstraat tot de Scherpeheibeek (fase 1). Door het studiebureau werden de opdrachtdocumenten voor de werken in de Parochiedreef zelf (fase 2) opgemaakt. De kostprijs voor

Verkoop van een perceeltje in de Leemstraat met erfdienstbaarheid aan IMEWO

Op 31 augustus 2015 keurde de raad de ontwerpakte goed voor de verkoop van een perceel in de Leemstraat aan IMEWO voor het plaatsen van een elektriciteitscabine en het vestigen van een erfdienstbaarheid. Omwille van wijzigingen in de ontwerpakte wordt deze opnieuw voorgelegd aan de raad. De verkoopprijs wordt vastgesteld op 3.200 euro.

Gratis grondafstand verkaveling Vaarlaars – Fase B

Op 6 mei 2008 werd door de gemeente aan de bvba Vastgoed DC een verkavelingvergunning afgeleverd voor het verkavelen van gronden in de Vaarlaars. Aan de raad wordt gevraagd de ontwerpakte voor de gratis grondafstand opgemaakt door notaris Van Damme goed te keuren en de burgemeester en secretaris te machtigen de akte te ondertekenen.

Gratis grondafstand verkaveling Vaarlaars – Fase D

Op 19 januari 2010 werd door de gemeente aan de bvba Vastgoed DC een verkavelingvergunning afgeleverd voor het verkavelen van gronden in de Vaarlaars. Aan de raad wordt gevraagd de ontwerpakte voor de gratis grondafstand opgemaakt door notaris Van Damme goed te keuren en de burgemeester en secretaris te machtigen de akte te ondertekenen.

Gratis grondafstand verkaveling Lichtelarestraat (Berluyck)

Op 25 januari 2005 werd door de gemeente aan Lo-Projects nv en de familie De Stercke - Coolsaet een vergunning afgeleverd voor het verkavelen van gronden in de Lichtelarestraat. Aan de raad wordt gevraagd de ontwerpakte voor de gratis grondafstand opgemaakt door notaris Van Damme goed te keuren en de burgemeester en secretaris te machtigen de akte te ondertekenen.

Overname plantrecht op openbaar domein in de Brandstraat

Voor de aanleg van de gracht van de Brandstraat tot de Scherpeheibeek (fase 1, zie ook punt 2) dienen er 2 bomen te worden gerooid langs de Brandstraat. Daar deze 2 bomen eigendom zijn van de aanpalende eigenaars dient er een overname te gebeuren van het plantrecht jegens de aanpalenden. De vergoeding hiervoor bedraagt 50 euro per boom. Aan de raad wordt gevraagd zich akkoord te verklaren met het verwerven van het plantrecht en de overeenkomsten daartoe goed te keuren.

Realiseren van een multifunctioneel gebouw site Uyttenhove

Uyttenhove Zeveneken

Op 19 december 2016 keurde de raad het aangepaste voorontwerp van het multifunctioneel gebouw op de site Uyttenhove en de raming ten bedrage van 8.328.264,07 euro inclusief btw goed. Door de recente prijsstijgingen in de bouw en na verdere uitwerking van de opdrachtdocumenten wordt de effectieve kostprijs van de werken geraamd op 9.500.000 euro btw inbegrepen maar zonder de sloopkosten en eerste uitrusting. Voor de financiering van dit project is het aangewezen om een lening aan te gaan ten bedrage van 5 miljoen euro.

Gelet op de omvang van dit project en de kostprijs is het eveneens aangewezen om bij de verdere procedure van gunning tot einde der werken, de gemeente zowel juridisch als technisch te laten bijstaan. Deze projectbegeleiding wordt eveneens door financiële instellingen aangeboden. De raming voor deze projectbegeleiding bedraagt 150.000 euro btw inbegrepen.

Aan de raad wordt gevraagd de opdrachtdocumenten voor de marktconsultatie voor de financiering ten behoeve van 5 miljoen euro met juridische en technische projectbegeleiding voor het oprichten van een multifunctioneel gebouw op site Uyttenhove goed te keuren en het college te machtigen deze overeenkomst na het consulteren van de markt af te sluiten.

Wijziging meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken O. L. Vrouw en Sint-Petrus (Zaffelare), Sint-Daniël (Beervelde) en Sint-Eligius (Zeveneken)

Sint-Niklaaskerk Lochristi

Voor De kerken van Lochristi (Sint-Niklaas) en Hijfte (OLV Middelares) bedraagt de investeringstoelage 0 euro.

Kerkfabriek O.L. Vrouw en Sint-Petrus (Zaffelare)

Een aanpassing van het meerjarenplan van de kerkfabriek O.L. Vrouw en Sint-Petrus (Zaffelare) is noodzakelijk. Stijging van de exploitatietoelage in 2017 van 33.116 naar 38.896,94 euro en in 2018 van 34.224 euro naar 38.064,52 euro door het nog niet ontvangen van voorziene huurinkomsten van drie huizen van de kerkfabriek. De huizen worden verhuurd aan het OCMW, maar huurgelden van 2017 en 2018 worden door het OCMW aangewend om de schilderwerken en kosten voor tuinaanleg te bekostigen, waardoor de kerkfabriek deze verwachte huurinkomsten niet effectief ontvangt).

Het meerjarenplan diende eveneens aangepast te worden omdat de investeringsuitgaven in 2017 stijgen van 20.000 naar 40.000 euro. De stijging wordt echter opgevangen door een toelage van het Agentschap Onroerend Erfgoed ten bedrage van 20.000 euro, waardoor de gemeentelijke investeringstoelage voor 2017 niet toeneemt. Oorspronkelijk was immers voorzien in het herstel van houten plafonds in de kerk, maar aangezien de dakvoetverschuiving dringend hersteld diende te worden, werd het budget voor het herstel van de plafonds aangewend voor de dringende en duurdere herstelling van de dakvoet.

Kerkfabriek Sint-Daniël (Beervelde)

Het meerjarenplan van de kerkfabriek Sint-Daniël (Beervelde) moet aangepast worden. De exploitatietoelage voor 2017 stijgt van 36.092 naar 36.697,31 euro omdat er niet langer beroep kan gedaan worden op vrijwilligers voor het poetsen van de kerk en daardoor een private poetsfirma moet aangesteld worden.

De opknapwerken aan de nieuwe zetel van de kerkfabriek (Beervelde-Dorp 64 A) konden niet meer uitgevoerd worden in 2016. Vandaar dat het hiervoor voorziene investeringsbudget van 2016 (27.500 euro) verschoven wordt naar 2017.

Aan de Sint-Daniëlskerk zullen in 2018 grote renovatiewerken uitgevoerd worden. Het nodige budget werd daarvoor voorzien. Aangezien echter al in 2017 een factuur ten bedrage van 7.010,74 euro werd ontvangen van de architect, moet dit bedrag voorzien worden in 2017. Dit kan door een verschuiving van 7.010,74 euro investeringstoelage van 2018 naar 2017.

Kerkfabriek Sint Eligius Zeveneken

De grote restauratiewerken zijn pas dit jaar begonnen en de voorziene investeringstoelage dient te worden doorgeschoven. Voor dit jaar gaat het om een bedrag van 229.336,04 euro. In totaal gaat het om een investeringstoelage van 850.000 euro gespreid over 4 jaar. Lochristi betaalt 67 en Lokeren 33%.

Hulpverleningszone Centrum. Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2018

brandweer weekend jeugd Lochristi

De brandweerzone wordt onder meer gefinancierd door de dotaties van de gemeenten en vraagt om voor Lochristi volgende bedragen goed te keuren voor 2018: dotatie exploitatie 649.427,79 en dotatie voor investeringen 71.652,80 euro.