Gemeenteraad op 24 oktober 2022

Jean Marie
0 reactie(s)
gemeenteraad Lochristi gemeentehuis

Tekst - Foto JMDB ©

Het is een korte agenda met weinig of geen belangrijke punten. De brandweerzone en de verdeling van de ontwikkelingssamenwerking zijn zowat de belangrijkste. Bij het OCMW en ’t Fazantenhof stijgen de prijzen volgend jaar. Te volgen via You Tube van de gemeente of in de raadszaal.

Gratis grondoverdracht verkaveling Bosdreef/Kerkwegelakker

Op 14 november 2017 werd een omgevingsvergunning afgeleverd voor het verkavelen van gronden gelegen in Bosdreef/Kerkwegelakker (in 18 loten). Het opmetingsplan werd opgemaakt door landmeter-expert Dirk Reunes, de ontwerpakte voor de gratis grondafstand van de percelen gelegen in de Bosdreef en Kerkwegelakker, met een oppervlakte volgens meting en huidig kadaster van 3.495 m² werd opgemaakt door notaris Steven Verbist. Deze gratis grondafstand geschiedt om reden van openbaar nut, met het oog op de inlijving bij het openbaar domein. Alle notariële kosten zijn ten laste van de verkavelaar

Hulpverleningszone Centrum. Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2023

brandweer zone centrum Gent post Lochristi

De brandweerzone wordt gefinancierd o.m. door dotaties van de aangesloten gemeenten. Op 28 september 2022 heeft het zonecollege van de hulpverleningszone Centrum het ontwerp van begroting 2023 vastgesteld. Voor Lochristi wordt gevraagd volgende dotaties goed te keuren voor 2023:

Exploitatie: 811.363 euro - voor investeringen: 69.881 euro en bijdrage pensioenen: 2.611,49 euro

Verdeling van de toelagen voor ontwikkelingssamenwerking 2022

Voor subsidies ontwikkelingssamenwerking werd in het meerjarenplan een (jaarlijks) budget van 22.500 euro opgenomen. In het gemeentelijk infoblad werd een oproep gepubliceerd waarin geïnteresseerde hulpverleners werd gevraagd een subsidieaanvraag in te dienen. De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking bundelde de aanvragen en formuleerde in hun vergadering van 20.9.2022 volgend voorstel:

1. Zuster Agnes Verbrugghen, project Nyamasheki in Rwanda € 2.111,11

2. Vzw Vrienden Kasongo Lunda, Zuster Ria Van Der Sype, project in Congo € 2.111,11

3. Vzw Zusters van Liefde, Solidariteitsprojecten Noord-Zuid, Zuster Erna De Wulf, project Rwanda € 2.111,11

4. Vzw Abhaya India, project in India € 2.111,11

5. Vzw Lisanga, project in Congo € 2.111,11

6. Vzw Martin De Kegel, project in Sri Lanka € 2.111,11

7. Fv Danywad India, project in India € 2.111,11

8. Fv Waka Waka for Africa, project in Ivoorkust € 2.111,11

9. Cosmos FV, project in DR Congo 2.111,11

10. 11.11.11 Lochristi BE45 7370 1111 1189 € 3.500,00

Aan de raad wordt voorgesteld om dit advies van de GROS te volgen.

GEHEIME zitting

Aanstelling bijkomende gewestelijke GAS-vaststellers

In het kader van een project van OVAM om 30 extra handhavers aan te stellen die zich focussen op georganiseerde controles op zwerfvuil, besliste de Raad van Bestuur van IDM om de coördinatie van dit handhavingsproject op zich te nemen, en vraagt IDM aan de gemeenten om een aantal bijkomende medewerkers van OVAM, die de noodzakelijke opleiding gevolgd hebben, aan te stellen als gewestelijk vaststeller van afval gerelateerde GAS-sancties. In de raad van 28 februari 2022 werden reeds 7 andere GAS-vaststellers aangesteld. Door de huidige uitbreiding zal er, gelet op de grote vraag vanuit de lokale besturen, maximaal van deze gratis dienstverlening van OVAM gebruik kunnen worden gemaakt.

OCMW

Mededelingen

Saldo investeringssubsidie VIPA laatste schijf € 62.491,65

Kunstwerk LDC € 13.061,04

Aanpassing prijs dranken bar WZC omwille van index m.i.v. 01/01/2023

De drankenlijst van het woonzorgcentrum wordt jaarlijks herbekeken naargelang de consumptie index. Op basis van de indexstijging van 11,3 % dienen met ingang van 01/01/2023 nieuwe prijzen te worden gehanteerd in de cafetaria het woonzorgcentrum.

Indexatie ligdagprijzen WZC m.i.v. 01/01/2023

De ligdagprijs van het woonzorgcentrum wordt elke 2 jaar herbekeken naargelang de consumptie index. Nu de inflatie hoog is en de wzc’s geconfronteerd worden met hogere kosten staat het Agentschap Zorg en Gezondheid toe om een versnelde indexatie van ligdagprijzen door te voeren. Op basis van de indexstijging van 4,63% dient de ligdagprijs met ingang van 01.01.2023 te worden verhoogd.

Aanpassing prijzen kapsalon WZC omwille van index m.i.v. 01/01/2023

De prijslijst van de kapster van het woonzorgcentrum wordt jaarlijks herbekeken naargelang de consumptie-index. Op basis van de indexstijging van 11,3% dienen met ingang van 01/01/2023 nieuwe prijzen te worden gehanteerd in het kapsalon van het woonzorgcentrum.

Indexatie dagprijs GAW m.i.v. 01/01/2023

De dagprijs van GAW Hof van Lo wordt elke 2 jaar herbekeken naargelang de consumptie-index. Nu de inflatie hoog is en de groep van assistentiewoningen geconfronteerd worden met hogere kosten staat het Agentschap Zorg en Gezondheid toe om een versnelde indexatie van dagprijzen door te voeren. Op basis van de indexstijging van 4,63% dient de dagprijs met ingang van 01.01.2023 te worden verhoogd.

dienstencentrum Fazantenhof OCMW Lochristi

Aanpassing prijs dranken bar LDC omwille van index m.i.v. 01/01/2023

De drankenlijst van het lokaal dienstencentrum ’t Fazantenhof wordt jaarlijks herbekeken naargelang de consumptie-index. Op basis van de indexstijging van 11,3 % dienen met ingang van 01/01/2023 nieuwe prijzen te worden gehanteerd in ’t Fazantenhof.

Aanpassing prijzen kapster LDC omwille van index m.i.v. 01/01/2023

De prijslijst van de kapster van het lokaal dienstencentrum ’t Fazantenhof wordt jaarlijks herbekeken naargelang de consumptie-index. Op basis van de indexstijging van 11,3% dienen met ingang van 01/01/2023 nieuwe prijzen te worden gehanteerd in ’t Fazantenhof.

Aanpassing prijzen maaltijden en pedicure LDC omwille van index m.i.v. 01/01/2023

 

De prijslijst van de pedicure en de maaltijden van het lokaal dienstencentrum ’t Fazantenhof worden 2-jaarlijks herbekeken naargelang de consumptie-index. Op basis van de indexstijging van 11,3% dienen met ingang van 01/01/2023 nieuwe prijzen te worden gehanteerd in ’t Fazantenhof.