Gemeenteraad van 1 juli

Jean Marie
0 reactie(s)

Op 1 juli komt de gemeenteraad samen. In openbare zitting worden 20 punten behandeld. In de geheime zitting zijn er 4 punten die persoonsgebonden zijn en daarom ook geheim.

Nieuw raadslid

Renaud de Kerchove neemt afscheid van de gemeenteraad en zal worden opgevolgd door de volgende op de Open VLD-lijst, Sam Heirman. Ook de rangorde wordt aangepast. Zo komt een einde aan tientallen jaren gemeenteraad voor de zorgdrager van het Park van Beervelde. Hij blijft actief in de Gecoro, de gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Sporthal Zaffelare

De opmaak van de architectuurplannen, studie van technieken - stabiliteit inbegrepen, de veiligheidscoördinatie en de opmaak van de stedenbouwkundige aanvraag voor het masterplan van sporthal Veerleveld zijn nu aan de orde. De buitenaanleg zal in eigen beheer gebeuren en zal 1.065.000 euro kosten terwijl de ontwerpopdracht geraamd wordt op 70.000 euro.

SV Zaffelare

De huurovereenkomst voor de terreinen van SV Zaffelare, waar nu een kunstgrasveld wordt aangelegd, wordt aangegaan voor 18 jaar. De huurprijs bedraagt 1.900 euro per jaar. Naast de investering in het kunstgras is er nood aan een betere verlichting en dat kost 42.500 euro.

“ Aangezien deze nieuwe verlichtingsmasten best nu worden geplaatst tijdens de aanleg van de nieuwe kunstgrasmat, en aangezien deze investering voor SV Zaffelare een zware last betekent, wordt voorgesteld om de betaling door de gemeente te laten prefinancieren en de voetbalclub haar deel jaarlijks in schijven terug te laten betalen, gespreid over een periode van 5 jaar.”

Fietspad Verleydonckstraat

De aanleg van een fietspad in de Verleydonckstraat is een hindernissenparcours van bezwaren.

“ Tijdens het openbaar onderzoek werden zes bezwaarschriften ingediend. Alle bezwaren worden ontvankelijk bevonden, maar als ongegrond verworpen. Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de onteigeningen bij hoogdringendheid, met de definitieve vaststelling van het onteigeningsplan en met de definitieve vaststelling van het rooilijnplan en het college te machtigen een onteigeningsmachtiging aan de Vlaamse minister voor Binnenlandse Aangelegenheden aan te vragen, om (eens de onteigeningsmachtiging werd bekomen) de toekomstige onteigenden de noodzakelijke documenten te betekenen, om de nodige publicaties te doen in het Belgisch Staatsblad, om minnelijke onderhandelingen te voeren met de toekomstige onteigenden en desgevallend beroep te doen op het bevoegde aankoopcomité te Gent of een notaris voor het verlijden van de minnelijke aankoopaktes alsook om desgevallend de te onteigenen percelen te verwerven via een gerechtelijke onteigeningsprocedure.”

Bomen rooien

Er worden in de Brandstraat 19 hoogstammen gerooid mits heraanplant. De gemeente neemt die taak nu op zich na overname van het plantrecht op openbaar domein. De milieuadviesraad werd hierbij niet betrokken.

Grof Vuil

Het ophalen van grof vuil ‘op afroep’ kost vanaf 1 juli 2013 0.11 euro per kg. De milieuadviesraad adviseerde unaniem positief en motiveerde dit in het kader van ‘de vervuiler betaalt’.

Kerken

In het kader van de voorbije herstellingswerken aan de kerk van Hijfte (2e fase), ontving de kerkfabriek O.L. Vrouw Middelares (Hijfte) een achterstallige factuur van de architect ten bedrage van 4.581euro. Omdat deze uitgave niet meer voorzien was, diende het meerjarenplan aangepast te worden. Ook andere cijfers zijn niet up to date en worden aangepast.

Gemeentelijke basisscholen

Na overleg wordt voorgesteld de facultatieve vakantieverlofdagen voor volgend schooljaar vast te leggen op 20 januari en 2 mei 2014 en dit voor alle vestigingen (Lochristi en Beervelde). Je kan al opvang zoeken!

De lestijdenpakketten zijn vastgelegd en er zijn in het kleuteronderwijs 430 lestijden of 17 voltijdse betrekkingen en 22 restlestijden, aangevuld met 15 klokuren kinderverzorging (15/32)
In het lager onderwijs zijn er 26 voltijdse betrekkingen en 10 restlestijden. Dit lestijdenpakket wordt aangevuld met 57 lestijden gefinancierd via de verhoogde werkingsbudgetten.

Toegevoegd punt

Tom De Sutter (N.VA) pleit in een toegevoegd punt voor de opmaak van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) voor de site Uyttenhove die nu al enkele jaren geblokkeerd blijft.