LoKort van uit Gent

Jean Marie
0 reactie(s)
paasbloem narcis

© JMDB

Nieuws van uit de provincie vooral en de gevolgen - verbeteringen hier. Een nieuwe coalitie diende zich aan met N-VA, Groen en CD&V maar nog steeds is er geen gouverneur. Daarover wordt al maanden gebakkeleid binnen de Vlaamse regering. N-VA en Open VLD houden het been stijf. Topbenoeming.

Fietssnelweg F4 doorkruist de Provincie van oost naar west en verbindt verschillende belangrijke steden.

Fietssnelweg nast lijn 59 Beervelde

De F4 volgt grotendeels het tracé van spoorlijn L59 en vormt daarom ook een belangrijke route naar de verschillende stations op de lijn. Er wordt samen met de steden en gemeenten verder gewerkt aan de optimalisatie van de fietssnelweg. Ze werd volledig voorzien van bewegwijzering.

fietssnelweg F4

Door het voorzien van bewegwijzering wil de Provincie enerzijds de fietssnelweg promoten en mensen verleiden de fietssnelweg uit te proberen. Anderzijds wil men ervoor zorgen dat deze snelweg zelf gemakkelijk gebruikt kan worden en dat fietsers vlot op hun bestemming geraken. Op die manier wil men het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer nog meer faciliteren.

fietssnelweg Beervelde F4 Gent Antwerpen

Voor het uitrollen van de 'Routetaal Fietssnelwegen' op de F4 investeerde de Provincie Oost-Vlaanderen 243.522,4o euro. Het bebordingsplan werd opgemaakt door studiebureau DLW uit Nijlen. De bebording en de markeringen werden geplaatst door de firma Trafiroad en het plaatsen van de borden en de markeringen gebeurde in overleg met de partners. Dat zijn de steden Gent, Lokeren en Sint-Niklaas, de gemeenten Destelbergen, Lochristi, Waasmunster en Beveren en de wegbeheerders AWV en De Vlaamse Waterweg. De bewegwijzering wordt na oplevering overgedragen aan de steden en gemeenten, die verder instaan voor het beheer en onderhoud.

Beleidsplan provincie met acht speerpunten

Bestendige deputatie Oost-Vlaanderen 2019 2024

(Foto: bestendige deputatie Oost-Vlaanderen)

Het is een ambitieus en klimaatvriendelijk plan met veel aandacht voor groen. We citeren:

Ambitieus onderwijs en vorming met expertise

Het Provinciaal Onderwijs biedt pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs aan dat flexibel inspeelt op hedendaagse ontwikkelingen. We houden vast aan een brede persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en cursisten in nauwe samenwerking met alle betrokkenen. We onderscheiden ons als een ambitieuze onderwijsverstrekker met expertise in duidelijk afgebakende nichestudierichtingen. We doen dit enkel binnen de finaliteiten doorstroom/arbeidsmarkt en arbeidsmarkt. De finaliteit doorstroom bieden we niet aan. Met PAULO beschikken we over een vormingscentrum voor enerzijds de lokale besturen en anderzijds de veiligheidsdiensten. Om de onderwijskwaliteit te garanderen, blijven we – onder andere met een nieuwbouw – investeren in de opleidingen.

Naar een duurzame en inclusieve economie

Als provinciebestuur stimuleren we het sociaal ondernemerschap en vestigen we extra aandacht op personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We kiezen resoluut voor een circulaire kringloopeconomie waarin hergebruik van goederen en materialen de norm is. We stimuleren en inspireren lokale besturen daartoe met infosessies, adviezen, studies en analyses. Met bedrijventerreinmanagement blijven we ook inzetten op het verduurzamen en moderniseren van bedrijventerreinen zodat we economische en klimaat neutrale attractiepolen kunnen realiseren in Oost-Vlaanderen.

Een klimaat robuust waterbeleid

We maken werk van een klimaat robuust waterbeleid. Dat betekent dat we de gevolgen van aanhoudende droogte en van wateroverlast beperken, onder meer door een provinciaal meetnet op te zetten en verder te experimenteren met bufferbekkens. Daartoe bieden we de kans aan gemeenten om nog extra waterlopen over te dragen aan het provinciebestuur. Verhogen van de biodiversiteit en bestrijden van invasieve soorten vormt een rode draad in het integraal waterbeleid.

Toerisme voor elke Oost-Vlaming

Provinciaal domein Puyenbroeck WachtebekeOost-Vlaanderen heeft heel wat troeven voor de natuur- en cultuurtoerist, de wandel- en fietstoerist, de zakentoerist maar ook de toerist met een beperkt budget komt aan bod. Voor elk van hen ontwikkelt Toerisme Oost-Vlaanderen (TOV) en haar partners een zeer gevarieerd individueel en groepsaanbod. Voor de toeristische aanbieder wil TOV een kenniscentrum en vormingsinstelling zijn. We bouwen het Provinciaal Streekcentrum De Huysmanhoeve verder uit tot toeristische poort van het Meetjesland.

Snelle paden, trage wegen

Uitwerken van duurzame mobiliteitsalternatieven ligt op het kruispunt van de klimaat- en mobiliteitsuitdagingen en verdient de prioriteit. Als antwoord op deze uitdagingen krikken we de ambities fors op. We zetten in op de verdere uitbouw van een fijnmazig provinciaal fietsnetwerk en de versnelde uitrol van de fietssnelwegen. We ondersteunen en stimuleren duurzame mobiliteitsprojecten en bouwen verder aan een trage wegennetwerk.

Op maat van het klimaat

Als intermediair bestuur kiezen we voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaat- en natuurbeleid. We moderniseren het Klimaatactieplan en scherpen de doelstellingen aan in functie van een versnelde uitvoering van de CO2-vermindering en de focus op klimaatneutraliteit in 2040. We rollen wijkrenovatieprojecten uit om de renovatiegraad op te krikken en vormen de milieucontracten om tot omgevingscontracten waarin we alle klimaat gerelateerde projecten en acties opnemen. We creëren extra natuur en robuuste groenblauwe netwerken en verdubbelen de provinciale bosindex.

Ruimte voor Oost-Vlaanderen

Vanuit een bovenlokale visie neemt de Provincie een actieve rol op in het ruimtelijk omgevingsbeleid ter ondersteuning van de lokale besturen. Het provinciaal ruimtelijk beleidsplan vormt het kader voor een duurzaam en kwaliteitsvol ruimtelijk beleid dat doorwerkt in alle beleidsbeslissingen, plannen en vergunningsdossiers. Hierbij vestigen we de aandacht op het maximaal vrijwaren van onze open ruimte, natuurgebieden en waardevolle landschappen. Tegelijk zetten we slim in op verdichting en hoger ruimtelijk rendement op plaatsen waar dit mogelijk is. Hiervoor blijven we ruimtelijke uitvoeringsplannen, beleidskaders en afwegingskaders opstellen.

Recreatiedomeinen op maat van de Provincie

Provinciaal domein Puyenbroeck Wachtebeke

De provinciale domeinen zijn het uithangbord van de provincie en moeten de toegangspoort worden voor toerisme en recreatie in een ruimere regio. De domeinen moeten het kader vormen voor natuurontwikkeling en erfgoed en bieden plaats voor bovenlokale evenementen. Met een integraal recreatieplan leggen we de ontwikkelingen vast voor elk domein met een duidelijke keuze tussen hoog- en laag-dynamische activiteiten. We kiezen resoluut voor een eenvormige beheersstructuur van de domeinen met voldoende autonomie binnen de provinciale werking.

Provinciale subsidies voor werken aan waterlopen ook in Lochristi

In 2019 subsidieert men acht projecten voor werken aan waterlopen van 2de en 3de categorie, voor een totaal van 382.707 euro. Deze projecten zijn waardevol en nuttig voor het goed functioneren van het Oost-Vlaamse watersysteem. Ze verkleinen het risico op overstromingen, herstellen de natuur, verbeteren de waterkwaliteit, geven het water meer ruimte of maken de waterloop toegankelijker.

duiker Zavel Zeveneken

Project 3 - Vernieuwen duiker ter hoogte van Dam/Koedreef

De bestaande plaatbrug over de Hasselsgracht (O1215) is in slechte staat en moet uit veiligheidsredenen vervangen worden. Er worden 2 kokers naast elkaar geplaatst van telkens 2m op 1,5 m voorzien van 2 kopmuren op- en afwaarts. De provinciale bijdrage bedraagt 37.056 euro.

Project 6 - Vernieuwen duiker op waterloop O1201 ter hoogte van Zavel

duiker herstellen Lochristi

De bestaande duiker, een gemetste koker van 90 op 90 cm, ter hoogte van Zavel wordt heraangelegd. De nieuwe koker zal bestaan uit prefab gewapend beton en zal een inwendige sectie hebben van 1,5 op 1 m. Er wordt een nieuwe uitstroomconstructie voorzien en lokaal wordt de oever van de waterloop verstevigd door middel van palen en steenbestorting. De provinciale bijdrage bedraagt 28.923.

Project 7 - Opbraak en heraanleg ingebuisde waterloop O1201a in de Kallestraat

beek Kallestraat Kantschoolweg Zeveneken

In het kader van de geplande wegenis- en rioleringswerken in de Kallestraat in Zeveneken zal de gemeente Lochristi de ingebuisde waterloop O1201a met diameter 1 m openbreken en her aanleggen. De diameter en de aard van het materiaal van de bestaande inbuizing blijven behouden. Opwaarts zal de waterloop aansluiten op de vernieuwde inbuizing die gepland is in een bovengemeentelijk rioleringsproject. Afwaarts wordt de aansluiting op de open waterloop gerealiseerd door het voorzien van een nieuwe kopmuur. De provinciale bijdrage bedraagt 68.468 euro.

Project 8 - Renovatie waterloop O1201 Kallestraat en heraanleg inbuizing Kantschoolweg

In het kader van de geplande wegenis- en rioleringswerken in de Kallestraat en de Kantschoolweg in Zeveneken, wenst de gemeente Lochristi de ingebuisde waterloop O1201 met diameter 1 m in goede staat te brengen. In de Kallestraat is deze waterloop in de zijberm gelegen. Gezien de vele nutsleidingen daar, wordt geopteerd om de ingebuisde waterloop hier over een lengte van 30 m door middel van kousrelining te herstellen.

In de Kantschoolweg is de bestaande waterloop gelegen in de zijberm. Hier wordt gekozen om de waterloop op te breken en centraal in de rijweg her aan te leggen over een lengte 151 m. Ter hoogte van de nieuwe verkaveling wordt de nieuw aangelegde waterloop opnieuw aangesloten op de bestaande reeds vernieuwde waterloop. De provinciale bijdrage bedraagt 52.406 euro.