Milieupolitiek ecologischer

Jean Marie
0 reactie(s)
zonnepanelen subsidies

Na het wegvallen van de Vlaamse Subsidies die belangrijk waren in de motivatie van gemeenten om duurzamere wegen in te slaan, worden hier toekomstgerichte wijzigingen ingevoerd. Schepen Patricia Vandeweghe en Dirk Van Nieuwerburgh laten niet alleen de spaarlamp schijnen.

In 2014 kwam de milieuraad - waar ook de politieke partijen vertegenwoordigd zijn - drie keer samen en deed een aantal voorstellen en aanbevelingen. Eén daarvan was het stopzetten van de tegemoetkomingen voor zonnepanelen die voor heel veel controverse zorgen en ook invloed hebben op de electriciteitsrekening van zij die er geen hebben.

Patricia Van De Weghe (Open VLD)

“ De gemeente wil graag een vooruitstrevend milieubeleid voeren. Wij streven daarom naar een milieu en energiebeleid dat gebaseerd is op de algemene beginselen van duurzame ontwikkeling. Een belangrijk element hierbij is de vermindering van het energieverbruik in gebouwen. Gebouwen gaan verschillende generaties mee. Wie vandaag bouwt of verbouwt, bepaalt grotendeels hoe het energiegebruik van de bewoners er in de volgende decennia zal uitzien. Nieuwe energieverspillende (ver-) bouwprojecten zijn maatschappelijk ontoelaatbaar.Het toekennen van premies voor energiezuinige maatregelen kan hiervoor een stimulans zijn.

We streven naar BEN – woningen ( Bijna Energie Neutraal ) in Lochristi. Bouwen volgens de BEN principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, zelfs in heel Europa. Het bijzondere aan BEN woningen is dat ze weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nodig is wordt bij voorkeur uit groene energiebronnen gehaald zoals grondwarmte en de zon. Een BEN woning heeft een E peil van lager dan of gelijk aan E30. Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning en de vaste installaties ervan in standaardomstandigheden. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is.

Er wordt vanuit gegaan dat een gebouw het hele jaar door op 18°C moet gehouden worden. Op basis hiervan wordt er berekend hoeveel energie men per maand nodig heeft voor verwarming en koeling. Verder wordt er ook berekend hoeveel energie men per maand nodig heeft voor het opwekken van warm tapwater en het laten werken van pompen en ventilatoren. Uiteindelijk wordt alle nodige energie samengeteld en deze som wordt gedeeld door een referentie E-peil om het E-peil te bekomen.

Het wordt berekend voor elk deel van een gebouw dat afzonderlijk gebruikt wordt (bv. bij een appartementsgebouw wordt het E-peil per appartement berekend) en voor elk deel dat een verschillende bestemming (woongebouw, kantoor, school ...) heeft.

Voor bouwvergunningen die worden aangevraagd in Vlaanderen sinds januari 2014 moet het E-peil onder de E60 liggen en vanaf 2016 wordt het verlaagd tot 50. Het E-peil hangt dus af van de thermische isolatie, luchtdichtheid, de compactheid, oriëntatie en bezonning van het gebouw. Daarnaast beïnvloeden de vaste installaties (voor verwarming, warmwatervoorziening, ventilatie, koeling en verlichting) van het gebouw deze maatstaf.

Het gemeentebestuur wenst dus de nieuwbouwwoningen te subsidiëren voor zover zij voldoen aan een E peil van E30 of lager. Daarvoor hebben we een herschikking van het beschikbare budget 2015 gedaan. Het jaarlijkse beschikbare budget wordt verdeeld over de ingediende en in aanmerking komende aanvragen met een plafond van 5.000 euro per aanvraag. We willen dit plafond in dit beginstadium aanhouden omdat we zoveel als mogelijk willen sensibiliseren om BEN (bijna energieneutrale) woningen te realiseren.

Dit nieuwe voorstel tot subsidiereglement werd besproken in de milieuraad van september. Het voorstel van het nieuwe reglement werd door de leden van de MAR goed onthaald. Er werd vorig jaar geen andere vergadering van de MAR georganiseerd door het dagelijks bestuur ervan, zodoende werd het nieuwe uitgewerkte reglement zoals het nu voorligt nog niet besproken binnen de MAR. Door dit nieuw subsidiereglement komt het bestaande subsidiereglement voor de aanleg van een warmtepomp te vervallen. Deze subsidie kan niet gecumuleerd worden met de premie voor het plaatsen van een zonne-installatie voor de opwekking van warmte ( zonneboiler)

Om geen inwoners nadeel te berokkenen, behouden we het oude subsidiereglement voor zendinstallaties tem 31 maart. Inwoners die dus in de loop van vorig jaar een pv installatie installeerden kunnen alsnog hun aanvraag indienen en worden beoordeeld binnen het oude reglement en binnen dezelfde subsidiepot, met een plafond van 500 euro. Vanaf 1 april zal dit nieuwe subsidiereglement van kracht zijn. Voor het nieuwe subsidiereglement wordt vanaf 1 april 2015 15000 euro voorzien voor dit jaar.

Voor bestaande gebouwen (ouder dan 5 jaar) werd een nieuw reglement opgesteld voor de opwekking van warmte via een zonneboiler. De subsidie voor zonnepanelen wordt afgeschaft. Voor deze subsidie wordt een budget voorzien van 15000 euro.

Het totale budget is dit jaar vastgelegd op 72.000 euro.”

Zonnepanelen subsidies

Dirk Van Nieuwerburgh (CD&V)

“ In de bespreking van het meerjarenplan en het budget 2015 vorige maand hebben we al aangegeven dat we akkoord gaan met de aanpassing van de subsidies voor milieuondersteunende maatregelen, waarbij de subsidies voor zonnepanelen afgeschaft worden en een nieuwe subsidie voor realiseren van een beter E-peil bij woningen ingevoerd wordt. Het is immers belangrijker om het energieverbruik te reduceren.

 Wij missen in het dossier wel een motivatie voor de keuze van de budgetverdeling over de verschillende subsidiereglementen. Het later ter beschikking gestelde verslag van de MAR in verband met dit punt geeft ook bijna geen inzicht in de gevolgde redenering. Graag daarom bijkomende toelichting over de budgetkeuzes, voor zo ver deze nog niet in punt 7 en 8 aan bod gekomen zijn.

Graag krijgen wij een overzicht van de vorig jaar toegekende subsidies per reglement.

Wij zullen het voorstel van verdeling voor dit jaar echter wel goedkeuren maar suggereren om op basis van de aanvragen in de loop van het jaar te overwegen of geen budgetten moeten verschoven worden tussen de verschillende reglementeringen.”