N70 - visie op winkels

Jean Marie
0 reactie(s)
winkelcentra Antwerpsesteenweg Lochristi

© JMDB

Het Algemeen Plan van Aanleg dateert van 1994 en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd in oktober 2011 goedgekeurd. In al die tijd veranderde er heel veel. Men stond erbij en keek ernaar. De winkels bleven komen, de mobiliteit crashte.

Men wil nu een nieuwe toekomst voor winkels langs de Antwerpsesteenweg maar is het al niet veel te laat?

“ De Provincies en de gemeenten langs de N70 willen het evenwicht tussen grootschalige detailhandel langs de steenweg en detailhandel in de stads- en dorpskernen herstellen. Samen maakten ze een visie op voor de steenweg N70 tussen Gent en Antwerpen. Die visie is goedgekeurd door de Provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Binnenkort maken de Provincies en gemeenten een actieplan op om te kunnen overgaan tot concrete uitvoering.” aldus het persbericht.

Voor Oost-Vlaanderen zijn Gent, Lochristi, Lokeren, Waasmunster, Sint-Niklaas en Beveren betrokken gemeenten langs de N70 Gent – Antwerpen.

“ We willen graag leefbare steenwegen en levendige handelskernen. We gaan baanwinkels samenbrengen in duidelijk afgebakende zones, open ruimte zoveel mogelijk behouden en de leefbaarheid verhogen door de detailhandel weer naar de kern te brengen”, zegt gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor Ruimtelijke Planning en Economie.

Binnen het pilootproject ‘Baanwinkels en gemeenten op één lijn’ worden de steenwegen N70 Gent-Antwerpen en N10 Lier-Aarschot onder de loep genomen. De Provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant en de betrokken gemeenten willen hun aanpak als voorbeeld stellen voor alle steenwegen in Vlaanderen. Er is een leidraad uitgewerkt die ook voor andere steenwegen toepasbaar is. Die leidraad wordt op 11 juni 2018 voorgesteld aan de lokale besturen en stakeholders.

Of dit het mobiliteitsprobleem oplost, de open ruimte terugbrengt en de leefbaarheid verhoogt is wel heel positief denken?

winkelcentra Antwerpsesteenweg Lochristi

Afbakening in zones

N70 is opgedeeld in vier zones met elk een eigen toekomstbeeld:

1. No Go

Geen detailhandel – Hoofdfunctie prioritair voor het gebied. Wat met bestaande detailhandel?Op termijn uitdoving binnen juridisch perspectief (rechtszekerheid) voor herstel of versterking hoofdfunctie (open ruimtefuncties). Actief beleid naar herlocalisatie en geen mogelijkheden voor nieuwe detailhandelsvestigingen

 2. Winkelarm

Geen bijkomende nieuwe detailhandel, zowel in oppervlakte als naar productcategorie. Geen functiewijzing (categorieën IHB en VCRO) met uitzondering tot Max. 100m² ondergeschikt en/of ondersteunend aan hoofdfunctie per pand (en tot Max. 400m² voor de zones binnen een afbakening grootstedelijk gebied). Uitbreiding van bestaande aanbod/per pand met Max 10% (n.a.m. IHB) ook toepasbaar voor panden onder de 400m²

Handel ondersteunend en ondergeschikt aan hoofdfunctie omgeving (recreatie, industrie, landbouw, wonen, ...) Geen functiewijzing (categorieën IHB en VCRO) Gewenste herlocalisatie in functie van commercieel strategisch plan of visie van de gemeente en in evenwicht met het gewenste aanbod in functie van de kernversterking. Nabestemmingen: terugbrengen naar rol van hoofdfunctie zone met handel tot Max. 400m² ondersteunend en ondergeschikt aan hoofdfunctie (recreatie, industrie, landbouw, wonen, ...)  Geen hoofdfunctie detailhandel op pandniveau

 Op industrie- en bedrijventerreinen: Geen bijkomende detailhandel sensu stricto boven 100m² Diensten, horeca, recreatie: ondersteunend en complementair aan hoofdfunctie onder voorwaarden (te bepalen bevoegde overheid) mogelijk. Ontsluiting niet rechtstreeks via steenwegen. Toonzalen inpandig en in combinatie met de productie- en/of herstellingseenheid

 3. Winkelrijk

 Stimuleren van detailhandel. Kernversterking als hefboom in functie van de draagkracht van de kern. Verweving met andere functies noodzakelijk. Kader van Commercieel Strategisch Plan richtinggevend en ondersteunend aan afgebakende kernwinkelgebieden rekening houdend met goedkeurde beleidsplannen (onder meer Structuurplannen, ...)

 4. Clustering

Clustering van detailhandel. Prioritair voor herlocalisatie detailhandel gelegen op steenweg. Eenduidig ruimtelijk en economisch profiel en inrichting. Ruimte voor ruimtebehoevende handelszaken. Complementair aan aanbod in kernwinkelgebied in functie van draagkracht omgeving/verzorgingsgebied d. Knoop-plaatswaarde als sturende hefboom voor type aanbod.

winkelcentra Antwerpsesteenweg Lochristi

“ De afbakening in zones levert diverse voordelen op: een toename van de economische rendabiliteit voor meerdere retailers, een afname van de filedruk op de steenweg, de creatie van meer open ruimte, de instandhouding van het agrarisch karakter en een verbetering van de leefbaarheid voor de huidige bewoners. De mogelijkheden die worden gegeven door bestaande ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en de al verleende vergunningen blijven bestaan. Dit om rechtszekerheid te bieden aan bestaande detailhandelszaken."

Het project ‘Baanwinkels en gemeenten op één lijn’ komt tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (287.308 euro) en het Vlaamse Hermesfonds (143.154). De bijdrage van de provincies bedraagt 720.000 euro.

Meer informatie?

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/Projecten/overzicht/baanwinkels-en-gemeenten-op-een-lijn--n70.html