Na het skatepark, Uyttenhove dicht?

Jean Marie
0 reactie(s)
Complex Uyttenhove Lochristi

© Bennie vanderpiete

Eind september 2015 verloopt de 20-jarige milieuvergunning voor Uyttenhove. Als het van de provinciale adviescommissie milieu afhangt, wordt deze vergunning niet verlengd en moet men de deuren sluiten.

Het complex Uyttenhove werd in 1992 aangekocht en bestaat uit twee delen, de TUD (Technisch Uitoerende Dienst) en de polyvalente accommodatie in verschillende zalen.

In 2013 gingen er 56 activiteiten door van diverse verenigingen maar ook van de gemeente. Twee zalen worden hoofdzakelijk als sportzaal gebruikt. Er is nog een bolbaan en het lokaal van het Rode Kruis. In het evenementengedeelte werden de laatste 20 jaar quasi geen investeringen gedaan. In 2007 heeft men de plannen opgevat om er samen met de Vlaamse Bouwmeester een multifunctioneel complex te bouwen. Het dossier is thans nog steeds hangende bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Wellicht volgt er binnenkort? een beslissing na de laatste zitting in december 2014.

Advies provinciale milieuvergunningcommissie

Na het verlopen van de milieuvergunning moest de zaak opnieuw vergund worden maar de commissie adviseerde de aanvraag ONGUNSTIG, overwegende:

  • het betreft de exploitatie van gemeentelijke, polyvalente zalen;
  • de inrichting is planologisch verenigbaar met de ligging volgens het bij ministerieel besluit van 30 juni 1994 goedgekeurd APA;
  • tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
  • uit het advies van de provinciale geluidsdeskundige blijkt dat de vigerende geluidsnormen niet kunnen gehaald worden door akoestische lekken en/of het gebrek aan akoestische isolatie;
  • de aardgasbrander dient om de 5 jaar aan emissiemetingen onderworpen; dergelijke metingen werden nog nooit uitgevoerd;
  • er is geen informatie voorhanden met betrekking tot de brandveiligheid van de zalen; brand- en of rookdetectie is er niet; een controle ter plaatse door de brandweer dringt zich op; het is onduidelijk hoeveel personen tot de inrichting kunnen toegelaten worden; een attest "publiek toegankelijke instelling" is niet voorhanden;

Tijdens de gemeenteraad van gisteren 23 februari lichtte de burgemeester het dossier verder toe. Men houdt er terdege rekening mee dat Uyttenhove sluit en zal alles in het werk stellen om oplossingen te zoeken en aan te bieden. Men hoopt op een ontheffing voor wat het sportgedeelte betreft (- 49 deelnemers). Verder is men bezig met offertes voor het tijdelijk huren – kopen van een tent waarvoor ook stedenbouwkundige vergunningen vereist zijn. Voor de TUD is er geen probleem.

In het verleden had het bestuur het al over een plan B en dat werd nu duidelijker. Een renovatie van het bestaande complex zonder sportfaciliteiten (verhuizen richting Zaffelare) en ook de verhuis van een deel van de activiteiten (repetitieruimtes vb.) richting Lodejo.

In de reacties die we ontvingen is de oppositie scherp voor de meerderheid.

Tom De Sutter – fractieleider N-VA

‘Dossier Uyttenhove even mistroostig als het complex zelf’

“ De N-VA-fractie neemt met ontsteltenis, maar zonder enige verbazing kennis van de volgende episode in de weinig verkwikkende Open VLD-soap met betrekking tot het multifunctioneel complex Uyttenhove, al wordt het steeds moeilijker om nog van een ‘multi’ of ‘functioneel’ complex te kunnen spreken.

Het advies van de provinciale adviescommissie leest als een striemende aanklacht ten aanzien van het gemeentebestuur. De deskundige geluid (08 januari 2015), de provinciale milieudeskundige (14 januari 2015), het Vlaamse Gewest – LNE (14 januari 2015) hebben unaniem ongunstig geadviseerd. Behoudens opmerkingen met betrekking tot het niet halen en respecteren van geluidsnormen, zijn er een resem bezwaren inzake de (brand)veiligheid van de gebouwen. … Ondanks opmerkingen en vaststellingen van inbreuken in het verslag van de keuring van de laagspanning van 2009 kan anno 2015 nog geen positief keuringsverslag worden voorgelegd. Het besluit van de provinciale vergunningscommissie: de bestaande inrichting kan niet worden vergund in klasse 2, zelfs niet klasse 3 zodat een verdere exploitatie van zowel de polyvalente zalen als de feestzalen "Uyttenhove" na 28 september 2015 niet meer mogelijk is. De provinciale vergunningscommissie doet blijken van haar goede wil door alsnog een suggestie te doen om maximaal 12 maal per jaar een uitzondering op de emissienorm aan te vragen. De gemeente kan op deze manier eigenlijk zichzelf toestaan om nog maximaal 12 activiteiten te laten organiseren.

Het lijkt er steeds meer op dat de inwoners ook na drie legislaturen Open VLD-bestuur verstoken zullen blijven van de nodige infrastructuuruitbreiding. De bevolking is explosief gegroeid in de voorbije 18 jaar, maar de infrastructuur is helemaal niet meegegroeid. In die periode hebben wij niet enkel kritiek geuit want aan het louter discussies voeren heeft de bevolking geen boodschap. De NV-A heeft ook zelf voorstellen gedaan om tot een oplossing te komen. De suggesties zijn echter steeds weggewuifd als zeer vriendelijk, maar onnodig. Open VLD zal het wel zelf oplossen. De nieuwe aanpak van het dossier van het politiegebouw gelegen in de Dekenijstraat waarin wel is geluisterd naar de inbreng van de N-VA-fractie toont dat het anders en beter kan.

De N-VA-raadsleden zijn ten zeerste benieuwd naar de denksporen – andere dan het gebruik van een tent van de provincie – die Open VLD thans wel zou willen communiceren. Het project rond jeugdhuis Lodejo geraakt immers voorlopig ook nog niet van de grond. De uitbreiding van de sporthal ’t Veerleveld is een eerste stap vooruit, maar geen volwaardig alternatief voor Uyttenhove.

Het Open VLD-bestuur komt na ondertussen 14 jaar aanmodderen in steeds nauwere schoentjes te zitten. Het is niet meer ernstig dat de verantwoordelijkheid voor het mislukken van het project steeds bij anderen wordt gelegd: zogenaamd verzuurde omwonenden, eigenzinnige ambtenaren, vreemde beslissingen,… Een weinig correcte geschiedschrijving. Het geld van de belastingbetaler verdient beter dan zich te verliezen in jarenlange uitzichtloze procedures in plaats van een oplossing te bewerkstelligen. Enige zelfreflectie lijkt ondertussen op zijn plaats. Uit het advies van de provinciale commissie blijkt overigens dat het college van burgemeester en schepenen het niet nodig vond om iemand af te vaardigen naar de zitting van 20 januari 2015. Zoiets mag toch verbazen in een belangrijk dossier en in het licht van een alomtegenwoordige representatiepolitiek op allerlei activiteiten vanwege datzelfde college.”

Uyttenhove Lochristi

Dirk Van Nieuwerburgh – fractieleider CD&V

" Onze partij heeft in haar verkiezingsprogramma gesteld dat wij voorstander zijn van een vernieuwd complex Uyttenhove, waarbij geen sporthal voorzien is. Zo wordt deze locatie uitsluitend voorzien voor culturele activiteiten, activiteiten van verenigingen en exposities.

Open VLD focust al veel te lang op het plan dat een combinatie van culturele activiteiten en sporthal beoogt. Daarbij is de functie voor de sporthal wel volwaardig uitgebouwd maar ten koste van ruimte voor culturele activiteiten. Vooral verenigingen met grote eetfestijnen komen daardoor in de kou te staan, aangezien het aantal deelnemers tot zo’n feesten beperkt zou zijn tot een 400 –tal deelnemers. Als Open VLD zijn plannen nog wil afslanken, betekent dit dat dit maximale aantal nog lager zal worden.

CD&V stelt al lang vast dat Open VLD niet de minste moeite doet om de huidige locatie van Uyttenhove op peil te houden qua geluidsisolatie en brandveiligheid. Ze laten dit complex bewust verloederen in het zicht van hun groot plan voor deze site.

Wij vinden echter dat Open VLD de continuïteit van de werking van dit complex moet bewaren en daarom het nodige geld moet uittrekken om tenminste een verderzetting van de exploitatie mogelijk te maken in afwachting van een nieuw gebouw. Dat hiervoor geen zotte kosten moeten gedaan worden, spreekt voor zich, maar dit betekent zeker niet dat men niets meer moet doen!

Een onderdeel van het garanderen van de continuïteit is dus ook het zorgen voor een nieuwe milieuvergunning en op tijd de nodige maatregelen nemen als dit niet meer in orde is. Het getuigt niet van een goed bestuur als Open VLD zijn milieuvergunningsaanvraag in extremis indiende en dan ook niet de nodige stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat deze aanvraag goedgekeurd wordt. Dit getuigt van een gebrek aan respect voor de verenigingen in Lochristi en een te veel geloven in het eigen gelijk in verband met de plannen voor het nieuwe ontmoetingscentrum!"