Uitbreiding Dienst 112

Jean Marie
0 reactie(s)
Dienst 112 Lochristi

© JMDB

Dienst 112 breidt binnenkort uit en dat kost de vzw helemaal niets. Alle meerkosten boven 125.000 euro vielen ten laste maar de werken kosten 107.696.72 euro, zonder btw. De oppositie had bezwaren, sprak van een blanco cheque en keurde dit af of onthield zich. De meerderheid had er geen oren naar.

NV-A

“ De N-VA-fractie gaat in aansluiting op haar stemgedrag in de gemeenteraad van 26 juni 2017 niet akkoord met dit punt. Des te meer omdat het gebruikersreglement nog steeds niet voorligt.

De N-VA-fractie is tevreden met de aanwezigheid van de dienst 112 op onze gemeente. Deze werkwijze is goedkoper dan het werken met eigen ambulancediensten via de brandweerzone. Niettemin is de wetgeving overheidsopdrachten bij de aanvang niet toegepast. De samenwerking kan thans worden verder gezet, maar het bewustzijn over de exclusiviteit van de samenwerking en de voordelen daarvan voor de private partner mag er ook zijn.

Niettemin schrijft de N-VA-fractie liever een gedekte dan een ongedekte cheque uit. Voor een bedrag van 125.000 euro mogen in het dossier cijfers zitten over het aantal (dringende) oproepen en interventies, het werkingsgebied en het financieel plaatje. Er moet een verantwoording zijn voor het bedrag dat de belastingbetaler / de gemeenschap investeert in een private onderneming, ook al gebeurt dit onder de vorm van een vzw.

In de overeenkomst is evenmin niets uitdrukkelijk bepaald over het feit dat een eventuele meerkost (al dan) niet kan worden gerecupereerd bij de stopzetting van de samenwerking om welke reden dan ook. De overeenkomst loopt voor de duur van 10 jaar. Ze is niet vroegtijdig opzegbaar door de gemeente, enkel door de Dienst 112. Er is een blijvende stilzwijgende verlenging. Elke andere terbeschikkingstelling (bijv. cafetaria sporthal) wordt geëvalueerd en tijdelijk ter beschikking gesteld.

Het dossier wordt ook best gekoppeld aan het nog op te maken gebruikersreglement. Het investeren van een aanzienlijk bedrag moet gepaard gaan met duidelijke onderlinge afspraken. Eerst investeren en dan afspraken maken is geen goede manier van werken.

De cijfers over interventies zijn niet concreet, maar algemeen. Ze worden bovendien niet uitgesplitst naar de gemeente waar ze worden uitgevoerd zodat eventueel kan worden nagegaan of geen verdeelsleutel met andere gemeenten kan worden afgesproken.

De stelling dat op redden van levens geen prijs staat, is al te gemakkelijk. Verpleegkundigen, artsen, politiemensen,… ze zullen het allemaal graag horen.”

uitbreiding dienst 112

CD&V

Naar analogie met onze tussenkomst op de gemeenteraad van 26.06.2017zullen wij ons ook onthouden op dit punt.

Deze heeft duidelijk de middelen om voor deze uitbreiding te betalen en bedient bovendien een gebied dat heel wat groter is dan Lochristi. Zoals in juni al door ons toegelicht, kunnen wij niet akkoord gaan met het feit dat de gemeente 125.000 euro investeert in bijkomende gebouwen zonder dat hier enige financiële tussenkomst van de dienst 112 tegenover staat. De meerderheid doet ook niet eens de moeite om met gemeenten rond Lochristi te spreken om een deel van de investering te bekostigen.

Wij zijn wel voor uitbreiding van de dienst omdat dit een snelle interventie bij noodgevallen garandeert, maar niet aan 0 euro kost, zelfs als mocht blijken dat de kost van deze investering meer dan 125.000 euro bedraagt, waardoor de Dienst 112 wel een deel moet gaan betalen.