Verkiezingsborden bij de stembusgang

Jean Marie
0 reactie(s)
Verkiezingsborden bij de stembusgang

© JMDB

Eva Paelinck (NV-A) diende een voorstel in om verkiezingsborden te verbieden en Groen -  sp.a kon zich hierin vinden. De twee grootste partijen waren niet akkoord en zo kwam er een lightversie.

Binnen exact 7 maanden worden we naar het stemhokje geroepen om een nieuwe gemeenteraad te kiezen voor de volgende 6 jaar. Bij de verschillende partijen wordt ondertussen het programma geschreven en ook de kandidatenlijsten samengesteld.

Eva Paelinck

" Er zullen in aanloop naar de verkiezingen op 14 oktober 2018, geen grote noch kleine verkiezingsborden geplaatst worden in privétuinen, op onbebouwde percelen, langs de openbare weg, op parkings of openbare gronden;

Geen aanhangwagens, vrachtwagens of andere wagens met verkiezingsborden geplaatst worden langs de openbare weg, op openbare gronden, parkings en onbebouwde privé-eigendommen.

De partijen verbinden zich ertoe dat bij overtreding door één van hun politieke kandidaten, ze alles in het werk zullen stellen om deze borden zo snel mogelijk te laten wegnemen.

De gemeente zal wel de gemeentelijke aanplakborden voorzien. De volgorde van de borden wordt bepaald door deze van de lijstnummers.

Er worden geen autokaravanen georganiseerd, noch wordt er met radiowagens rondgereden.

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van elke partij om bovenvermelde afspraken strikt na te leven en al hun kandidaten hiervan in kennis te brengen."

In aanloop naar de verkiezingen van 2012 was de toevloed van propaganda in de brievenbussen groot met als uitschieter een catalogus van 64 bladzijden. We schreven toen www.lochristinaar.com/blog/papierveilige-verkiezingscampagne

Reactie Groen sp.a

Didier Van den Meersschaut: “ Vanuit het besef dat minstens één partij niet akkoord zou gaan met een verkiezingsborden-stop hadden we dit niet durven voorstellen. Dat was dan ook uit ons startvoorstel geschrapt.

Een dergelijk akkoord heeft maar zin als alle partijen meegaan. De milieu-impact van verkiezingsborden is maar een deel van de impact van een campagne. Drukwerk is minstens zo belangrijk.

Door het voorstel van Eva Paelinck zagen we een opening om verder te gaan. Jammer genoeg hebben we dit niet gerealiseerd. Als alternatieve tussenoplossing voor de affiches hebben wij voorgesteld om een maximum op te leggen per kandidaat, maar zelfs dat was onvoldoende. We leggen ons dus neer bij het veto dat gesteld werd en hopen op een sterker akkoord voor de volgende verkiezingen.

Reactie Open VLD

Frederik Van den Berghe: “ Iedere kandidaat heeft een maximum te spenderen budget. Een ‘lijst’ is een samenstelling van individuen, verschillende leeftijden, verschillende afkomsten … . Wij vinden het dan ook logisch dat iedere kandidaat zijn budget kan verdelen zoals zij/hij wil. Wel denken wij dat de verschillende media communicerende vaten zijn. Wie minder borden zet, zal meer flyers drukken dus de borden afgelasten omwille van milieuredenen is volgens ons niet opportuun. Maar het laat zich wel aanvoelen dat digitale communicatie/media haar rol nog meer zal spelen dan in 2012.

Waar de borden wel een (beperkte) rol in spelen is de zogenaamde visuele vervuiling. Dus het voorstel om de borden te beperken in tijd kunnen wij zeker begrijpen. Als ik mij niet vergis was het voorstel om ze ook pas vanaf een bepaalde datum te plaatsen. Doch moet deze visuele vervuiling ook niet overroepen worden want de laatste tijd vind ik bijvoorbeeld facebook (wat volgens sommigen hét nieuw medium is) ook ‘vervuilend’ met alle reclame en gesponsorde berichten

Ons voorstel dat niet weerhouden is, en ons inziens de burger het meest ‘treft’, was een halvering van de gemeentelijke aanplakborden. Als ik mij niet vergis staan er nu 18. Die moeten geplaatst, afgebroken en onderhouden worden door gemeentepersoneel (betaald door ons belastinggeld). En het nut van sommigen is op zijn minst gezegd discutabel (met als exponent het bord op ‘het eilandje’ tussen de Zavel en de N70).

Reactie CD&V

Rita De Vylder: “ CD&V Lochristi is van mening dat het plaatsen van verkiezingsborden op privédomein de meest laagdrempelige manier is om als kandidaat jezelf voor alle burgers in de aandacht te brengen. Met sociale media bereikt men niet iedereen. De borden zijn gedurende de hele campagne voor iedereen zichtbaar en elke burger beslist zelf of hij deze bekijkt of negeert.

CD&V is er ook van overtuigd dat het niet toestaan van verkiezingsborden het aantal papieren folders zal doen toenemen. Het gebruik van verkiezingsborden is zeker een stuk milieuvriendelijker dan papieren verkiezingsfolders omdat de houten borden telkens hergebruikt worden en het dus enkel over enkele papieren affiches gaat, terwijl folders vaak met oplages van enkele duizenden verspreid worden.

Voor het overige konden wij ons vinden in het voorstel van NVA. Verder hebben we in het overleg met andere partijen 3 andere voorstellen gedaan om de verkiezingspropaganda te beperken.

Wij stelden voor om per kandidaat Max 15 borden op privédomein te plaatsen op het hele grondgebied van de gemeente, wat volgens ons zeker voldoende is om jezelf zichtbaar te maken. Bij het overleg bleek dat 1 partij hier niet mee akkoord kon gaan. Daarom werd dit punt dus niet opgenomen in de overeenkomst tussen de partijen. Wij vrezen er dus voor dat deze partij, zoals in het verleden, het grondgebied van de gemeente zal overstelpen met verkiezingsborden. Wij zullen ons met onze kandidaten voor CD&V houden aan dit voorstel.”

Charter

Uiteindelijk kwam het tot een lightversie van het voorstel en we zijn benieuwd of het ook realiteit wordt? We leggen alvast ook nu weer alle beloften op de precisieweegschaal.

" De ondergetekenden, afgevaardigden van de politieke partijen van Lochristi verklaren in aanloop naar de verkiezingen van 2018 volgende afspraken tot het voeren van een milieuvriendelijke en duurzame campagne te zullen naleven:

Waar mogelijk wordt er met milieuvriendelijk papier gewerkt en worden milieuvriendelijke printprocessen toegepast.

Er wordt met realistische printoplagen gewerkt om overschotten te vermijden

Er worden geen grote noch kleine verkiezingsborden geplaatst op openbaar domein.

Geen aanhangwagens, vrachtwagens of andere wagens met verkiezingsborden worden geplaatst op openbaar domein.

De partijen verbinden zich ertoe dat bij overtreding door één van hun politieke kandidaten, ze alles in het werk zullen stellen om deze borden zo snel mogelijk te laten wegnemen.

De gemeente zal wel de gemeentelijke aanplakborden voorzien. De volgorde van de borden wordt bepaald door deze van de lijstnummers.

Er worden geen autokaravanen georganiseerd, noch wordt er met radiowagens rondgereden.

Verkiezingsborden worden ten vroegste vanaf 15 september geplaatst en worden ten laatste 7 dagen na de verkiezingen verwijderd.

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van elke partij om bovenvermelde afspraken strikt na te leven en al hun kandidaten hiervan in kennis te brengen."