Vuylstekehof goedgekeurd

Jean Marie
0 reactie(s)
Verkaveling Vuylstekehof Lochristi

© JMDB

Op de gemeenteraad werd het wegtracé van de verkaveling Charles Vuylstekehof goedgekeurd. Het grootste deel werd al aangelegd en maakte deel uit van een vervallen verkavelingsvergunning in 2005. De oppositie had bezwaren en stemde tegen. Ook de omgevingsambtenaar maakte opmerkingen. Er was 1 bezwaarschrift.

Naast en achter bakkerij De Waele (Dorp Oost) worden binnenkort tientallen wooneenheden gebouwd. Er is daar nu ook (voorlopig althans) een rustige doorsteek richting Kerkwegelakker en Bosdreef. Deze bleef jarenlang volledig afgesloten. Het wegtracé wordt uitgebreid met een doorsteek richting tuin pastorie en ook aangepast om de brandweer makkelijker toegang te geven tot de verkaveling. Het bestuur wil rond de kerk ook wat groen bij. De kritiek van de oppositie werd weerlegd door schepen Sandro Di Nunzio.

Dorp Oost Lochristi

CD&V – Dirk Van Nieuwerburgh

Bij de hernieuwde verkavelingsaanvraag heeft de verkavelaar de opdeling van de loten sterk gewijzigd zodat er nu 32 loten gecreëerd worden in plaats van 18 op de vorige aanvraag. CD&V kan zich akkoord verklaren met het verkleinen van de loten en de hogere densiteit. Het gaat immers om een verkaveling vlak bij het centrum van de gemeente zodat een hogere densiteit zeker gewenst is, zeker in het kader van de schaarser wordende bouwgronden en de grote behoefte aan woningen die er nog steeds is.

Het advies van de Gemeentelijke Omgeving Ambtenaar (GOA) gaat echter duidelijk niet akkoord met de berekening van de densiteit. Volgens haar is de densiteit van deze verkaveling niet in overeenstemming met het APA en is de verkavelingsaanvraag daarom niet aanvaardbaar. Het college heeft dit advies naast zich neergelegd met de redenering dat een groot deel van de loten 16 tot 23 zich in kernwoonzone bevindt en niet meegerekend moet worden. Wij kunnen ons grotendeels akkoord verklaren met deze visie maar kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat hier ‘à tête du client’ gewerkt wordt.

Wat voor ons veel moeilijker te aanvaarden is, is de opsplitsing van de groenzone in 2 delen. In de originele verkavelingsaanvraag was er nog 1 grote groenzone die bovendien zou aansluiten bij de groenzone van de Kerkwegelakker zodat dit één groot terrein wordt. Nu wordt dit deel sterk beperkt en wordt een 2de groenzone gecreëerd. Wij gaan hier niet mee akkoord en vinden dat het originele plan zo veel mogelijk behouden moet blijven. Een grote groenzone aansluitend bij deze van de Kerkwegelakker heeft een grote meerwaarde. Dit zou misschien betekenen dat 1 lot minder voorzien kan worden in deze verkaveling, maar dat moet dan maar aanvaard worden.

Tenslotte hebben we ook een probleem met het extra stukje weg voor lot 16 en 17. De brandweerzone heeft in haar advies de opmerking gemaakt dat dit de toegankelijkheid voor de brandweer beperkt. Wij volgen dit advies en vinden dat dit een stuk weg met volle breedte moet zijn, wat dan opnieuw ten koste gaat van de groenzone, die er nu naast voorzien is.

CD&V kan zich dus vinden in de hogere woondensiteiten die voorgesteld worden in deze verkaveling omdat deze vlak bij het centrum gelegen zijn, maar wij kunnen ons niet akkoord verklaren met het opsplitsen van de groenzone en de smalle toegangsweg tot loten 16 en 17. Deze 2 keuzes zijn duidelijk bepaald om nog 1 extra bouwlot uit de brand te slepen. CD&V gaat voluit voor leefbaarheid en wil daarom dat er 1 grote groenzone voorzien wordt. Verder willen we een volwaardige weg naar lot 16 en 17 zodat voldaan is aan de opmerkingen van de brandweer. Wij zullen daarom tegenstemmen op dit punt.

N-VA – Tom De Sutter

In het dossier zit een advies van de omgevingsambtenaar waarin de bezwaren grotendeels gegrond worden bevonden. De aanvraag is NIET in overeenstemming met de geldende stedenbouwkundige voorschriften van het APA. Er heeft zelfs geen geldige bekendmaking plaatsgevonden van de vergunningsaanvraag. Ten opzichte van de omstandige motivering van de omgevingsambtenaar staat een zeer beknopte weerlegging vanuit het college. De N-VA-fractie kan niet instemmen met het agendapunt.

Vuylstekehof Lochristi

Open VLD – schepen Di Nunzio

De voornaamste kritiek van CD&V handelde over de opsplitsing van de groenzone. De voornaamste kritiek van de N-VA was de vaststelling dat het college met de goedkeuring van de verkaveling afweek van het negatief advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Ze stelde hierbij dat deze motivering zeer beknopt was.

De omgevingsambtenaar adviseerde negatief op basis van één ingediend bezwaar. Als college hebben wij dit advies grondig onderzocht en finaal weerlegd. Het spreekt voor zich dat het college handelt als een zorgvuldig bestuur, vandaar dat de punten waarop negatief werd geadviseerd met de nodige motivering werd weerlegd. Deze weerlegging was voldoende uitgebreid en onderbouwd om de beslissing te dragen. De 'kritiek' dat het zeer beknopt was in onterecht en zegt bovendien niets over de inhoud van de beslissing, want de argumenten die nodig waren ter weerlegging van het advies werden toegelicht en gemotiveerd in de goedkeuring door het college.

Ik ga in op de twee grootste punten van kritiek door de oppositie:

Groenzone

Een klein deeltje van de groenzone wordt voorzien daar waar het aansluit (en tevens een doorgang biedt) met de bestaande groenzone aan de Kerkwegelakker. Op die manier kunnen de bewoners van de nieuwe verkaveling vlot hun toegang vinden tot die groenzone (of het gebruiken als doorsteek). Het overgrote deel van de groenzone wordt voorzien aansluitend aan de tuin van de pastorie en aan de doorsteek richting de tuin van de pastorie. Het lijkt ons een betere optie om zo veel mogelijk groen te voorzien aan de tuin van de pastorie in plaats van deze aan de Kerkwegelakker nog extra te vergroten. Op die manier vergroot de oppervlakte van de 'groene long' die we op termijn centraal in de gemeente willen realiseren. Door de gewijzigde situatie hebben we de opportuniteit aldus te baat genomen om zo veel mogelijk groen gebied te doen aansluiten op de tuin van de pastorie.

Woondensiteit

Wat de densiteit van het APA betreft is het heel simpel. De schakelwoningen die voorzien worden boven de pijpenkop van de verkaveling liggen voor het grootste deel in kernwoonzone. In deze zone geldt geen beperking van het aantal woningen per hectare. Het deel onder de pijpenkop bevindt zich in woonzone alwaar een maximum van 15 woningen per hectare geldt. De 6 schakelwoningen + 2 loten die voor het overgrote deel in de kernwoonzone liggen werden meegerekend in de densiteitsberekening van de volledige verkaveling als 1 woonentiteit. De bezwaarindiener en de omgevingsambtenaar vonden dat te weinig. Wij hebben dit weerlegd door te stellen dat de pijpenkop voor het overgrote deel in kernwoonzone (zonder beperkingen) ligt en dat hierdoor geenszins kan worden besloten tot een overschrijding van de densiteit zoals voorzien in het APA.

Dit is bovendien des te meer te verantwoorden aangezien de verkaveling goed gelegen is bij de kern van ons hoofddorp. Neem hierbij de evolutie van de laatste jaren op het vlak van goede ruimtelijke ordening: kernversterking, inbreiding, efficiënt ruimtegebruik, betonstop, meer doen met minder ruimte,... dan kan je niet anders dan besluiten dat de indeling van deze nieuwe verkaveling bovendien zeer eigentijds is en past in de visies zoals die door Vlaanderen worden uitgewerkt.

De huidige goedgekeurde verkaveling zorgt aldus voor een geleidelijke verdichting richting het dorp (van grotere loten in de Kerkwegelakker tot wat kleinere loten in Vuylstekehof en finaal schakelwoningen op de kop van de verkaveling in kernwoonzone). Dit lijkt ons een veel betere ruimtelijke ordening dan de vervallen verkaveling met 16 grote residentiële loten in schril contrast met de twee grote appartementsblokken op de kop van de verkaveling. Op dit punt deelt de omgevingsambtenaar trouwens de mening van het college, met name dat 2 grote appartementsblokken op die locatie niet wenselijk waren.